ارسالنامهایرانبهحيدرالعباديتوسط قاسمسليماني

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا-‌يــك روزنامه لبناني مدعي شد سردار سليماني نامهاي از طرف جمهوري اســالمي ايران به نخســتوزير عراق تحويل داده است. روزنامه االخبار لبنان مدعي شــد نامهاي از طرف جمهوري اسالمي ايران به حيدر العبادي، نخستوزير عراق توسط سردار قاسم سليماني، فرمانده نيروي قدس سپاه، ارسال شده است. در اين نامه آمده است كه جمهوري اسالمي ايران از تالشهاي ارزشمند حيدر العبادي و مديريت بحران ميان بغداد و اربيل تشكر ميكند. همچنين در اين نامه آمده است كه جمهوري اسالمي ايران آماده حمايت از بغداد براي مقابله با بحران اربيل و ارائه پوشش سياسي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.