بیتاثیری تصمیم ترامپ بر اجالس بانک جهانی

Jahan e-Sanat - - News - دیدگاه

گروهاقتصادی- ایران همواره از ابعاد مختلفی از جمله ابعاد اقتصادی تحت فشار و تحریمهای وضع شده از سوی غرب بوده است و این امر باعث شده فعالیتهای پولی و بانکی کشور در طول این سالها،میزانسرمایهگذاریهایخارجیومراودات بینالمللیتاحدودیبامحدودیتهاییمواجهشود. هرچند به نظر میرسد با گذر زمان ورق در حال برگشتناستوکشورهایآسیاییواروپاییمتوجه شدهاندکهمنافعاقتصادیآنهاایجابمیکندمستقل فکرکنندوتحتتاثیرسیاستهایخصمانهایاالت متحده آمریکا تصمیمگیری نکنند تا به این طریق امکان ایجاد روابط دوجانبه بین جمهوری اسالمی ایران و کشورهای دارای اقتصاد پیشرفته و جلب اعتماد طرفین و استفاده از پتانسیلهای اقتصادی موجود فراهم شود.

ایندرحالیاستکهدونالدترامپرییسجمهور آمریکا، به دشمنیهای خود با ایران همچنان ادامه میدهد و چندی پیش دستور داده بود که اعضای اینکشوردرصندوقبینالمللیپولبهدرخواستوام ایران رای منفی دهند تا به این طریق اقتصاد ایران را تحتفشارقراردهدوعملکردبانکهاونهادهایمالی بینالمللی را به ویژه در رابطه با اعطای وام به ایران، خدشهدار سازد؛ رییسجمهور آمریکا در ادامه با زیر سوال بردن برجام و تالش برای عدم تداوم آن قصد داردفشارهایاقتصادیخودبرایرانرابیشترکندواز طریقروشهایمداخلهگرانهبهدنبالمحدودکردن فعالیتهای اقتصادی کشور در مجامع بینالمللی است که از جمله آن میتوان به نفوذ و فشار بر بانک جهانیوموسساتمالیبینالمللیاشارهکرد.

هرچندبانکجهانیهمچونسازمانمللوسایر موسسات بینالمللی، موسسهای است که بیش از 0۹1 کشــور عضو آن هستند و برخی کشورها و قدرتها میتوانند از حق رای یا نفوذی که دارند در بعضیازتصمیمگیریهاتاثیرگذارباشندامادرروند برگزاری اجالس و دیدارها هیچ تاثیری ندارند.

در نتیجه به نظر میرسد اقدامات ترامپ علیه ایران، از ســوی کشورهای دارای اقتصاد پیشرفته مردود خوانده شده و رفته رفته اعتماد این کشورها به ایران افزایش خواهد یافت که یکی از شواهد آن تصویب۲۲ میلیارد دالر سرمایه خارجی و جذب41 میلیارد دالر از این منابع در کشور در طول سالهای اخیر بوده است. افزایش اعتماد بینالمللی به ایران درهمینرابطهمحمدخزاعی،رییسکلسازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی اقتصادی گفت: اعتماد کشورها به ایران افزایش یافته و آنها متوجه شدهاندکهبرایجذبمنافعاقتصادیخودمستقل از غرب فکر کنند.

خزاعی با بیــان این مطلب افزود: کشــورها متوجه شدهاند که در قبال تحوالت سیاسی غرب، عکسالعمل خود را داشــته باشند. وی در پاسخ به این سوال که آیا تصمیم ترامپ درباره برجام و ایران تاثیری بر فعالیت هیات ایرانی و همچنین اجالس ساالنه بانک جهانی خواهد داشت، گفت: بانکجهانیهمچونسازمانمللوسایرموسسات بینالمللی، موسسهای است که بیش از0۹1 کشور عضو آن هستند. البته برخی کشورها و قدرتها میتوانند با حق رای یا نفوذی که دارند در بعضی از تصمیمگیریهاتاثیرگذارباشندامادرروندبرگزاری اجالس و دیدارها هیچگونه تاثیری ندارند.

رییس کل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنیاقتصادیتاکیدکرد:ایندیدارهابراساسروابط دوجانبهایکهبینجمهوریاسالمیایرانوبسیاری ازکشورهاوجوددارد،انجاممیشودودراجالسهای بینالمللیهمهرکشوربهبیاندیدگاههاومباحث خوددربارهموضوعاجالسمیپردازدلذااینتصمیم هیچ تاثیری بر این اجالس نخواهد داشت.

خزاعی در پاســخ به این سوال که با توجه به اینکه رییسجمهور در سفر به نیویورک از برخی بانکهای اروپایی گالیه داشــته، آیا در این سفر رایزنیهایی خواهید داشت، گفت: اجالسی که در آن شــرکت خواهیم کرد، اجالس ساالنه کمیته توسعه وایافسی صندوق بینالمللی پول است؛ در اینجا چشمانداز توسعه کشورهای دنیا، کاهش فقر است و در صندوق بینالمللی پول هم مسایل پولی مطرحمیشود.

ویادامهداد:درکنارآن،گفتوگوهاودیدارهایی استکهباوزرایدیگرخواهیمداشت،بهطورطبیعی در مالقاتها روابط اقتصادی و گسترش آنها مطرح خواهد شــد. رییس کل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی اقتصادی اضافه کرد: در این اجالس نهتوسطماونهبانکمرکزیباهیچبانکخاصیدر اروپا یا هرجای دنیا دیداری انجام نخواهد شد. فضای اقتصادی در حال تغییر است خزاعی یادآور شد: طی دو سه ماه گذشته شاهد بودیم خوشبختانه توافقنامههای مالی با بانکهای بزرگ آسیا و اروپا بسته شده است.

ویخاطرنشانکرد:اینفضادرحالتغییراستو مقدارزیادیهماعتمادکشورهابهایرانبیشترجلب شدهاستوهمهمتوجهشدهاندکهمنافعاقتصادی آنها ایجاب میکند، مستقل فکر کنند و در قبال تحوالتسیاسیکهدرغربمیگذرد،عکسالعمل خود را داشته باشند.

رییس کل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنیاقتصادیهمچنیندربارهبرنامههاواهدافهیات ایرانیحاضردراجالسساالنهبانکجهانیوصندوق بینالمللی پول گفت: اجالس ساالنه بانک جهانی و صندوقبینالمللیپولدرواشنگتنبرگزارمیشود و روسای بانکهای مرکزی جهان که عضو هستند، برایشرکتدرایناجالسساالنهکهمسایلعمده توسعهایبینالمللیوسیستمپولیمطرحمیشود، شرکتمیکنند.

خزاعی افزود: جمهوری ساالمی ایران از اعضای قدیمیبانکجهانیاستوبانکمرکزی،مسوولیت همکاری با صندوق بینالمللی پول را دارد که به طور طبیعی هیاتهایی در این اجالس شــرکت میکنند.

ویادامهداد:یکیازنکاتبرجستهحضوردراین اجالس،وجودوزرایاقتصادکشورهایمختلفاست که فرصت بسیار خوبی برای رایزنی و دیدار است که بدون هزینه و صرف وقت زیاد، انجام میشود. سرمایهگذاریهایخارجیدرراهکشور معاونوزیراموراقتصادیوداراییهمچنینگفت: از ابتدای دولت یازدهم تاکنون بیش از1۲ میلیارد و 800 میلیوندالرسرمایهخارجیتصویبشدهاست. خزاعی اعالم کرد: از میان همه هیاتهای خارجی کــه بعد از برجام آمدند، برخی مذاکرات به انعقاد قراردادهاینهایییاسرمایهگذاریوموافقتنامههای مالی منجر شد که در مذاکرات دستگاههای اجرایی و بانکهای خارجی، نهایی شده است.

معاون وزیر اقتصاد اظهارداشت: پس از مدتها مذاکره، چند موافقتنامه مالی نهایی شــد و به امضای بانکهای عامل کشور رسید که نخستین آنخطاعتباریهشتمیلیاردیوروییکرهجنوبی بود که میتواند در طرحهای بخش خصوصی و دولتی استفاده شود.وی همچنین درباره امضای موافقتنامه سرمایهگذاری 10 میلیارد دالری خط اعتباری با موسسه مالی سیتیک چین گفت: در سه هفته اخیر هم قرارداد اعتباری یک میلیارد یورویی بــا بزرگترین بانک اتریش (اوبر بانک) نهایی شــد و آخرین آن هم خط اعتباری قابل تمدید و گردشی با دنســکه بانک دانمارک به ارزش 500 میلیون یورو است.

رییس کل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی اقتصادی با اشاره به امضای موافقتنامه مالی با روسیه که بخشی از آن تامینکننده اعتبار پروژه بزرگ احداث نیروگاه در جنوب کشــور است، گفت: هند خط اعتباری دیگری برای توســعه چابهار اختصاص داد.

به گفته خزاعی، عالوه بر اینها موارد دیگری هم بین بانک مرکزی با دو سه کشور اروپایی و آسیایی در حال مذاکره اســت کــه امید میرود بر میزان سرمایهگذاری خارجی کشور بیفزاید. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی میزان سرمایه خارجی جذب شدهرا41 میلیارددالراعالمکردوگفت:۲1 میلیارد دالربهصورتسرمایهگذاریمستقیم FDI ودیگر روشها بوده است. ورود اعتبارات به طرحهای زیربنایی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشــاره به اینکهوامهایتجاریوخطوطاعتباریفرقمیکند، گفت: از خطوط اعتباری بانکهای خارجی برای اجرای طرحهای زیربنایی و مصوب شورای اقتصاد استفادهمیشود.

خزاعی گفت: از اینگونه خطوط اعتباری برای اجرای طرحهایی مانند نیروگاه و خطوط راهآهن استفاده میشود و بخشــی از آن میتواند صرف خرید تجهیزات مورد نیاز همان پروژه شــود. وی تاکید کرد: پول در اختیار یک دســتگاه دولتی یا بخشخصوصیقرارنمیگیردتاهرگونهمایلباشد هزینه کند و نمیتوان برای خرید کاالی مصرفی یا تجاری استفاده کرد؛ همچنین تخصیص اعتبار با نظارت شورای اقتصاد، بانک مرکزی و بانک عامل صورت میگیرد.معاون وزیر اقتصاد درباره نرخ سود و زمان بازگشت سرمایههای خارجی جذب شده نیزگفت:بهطورمعمولدرموافقتنامههاحدودنرخ بهره و شرایطی تعریف میشود اما در پروژهها از نیم تایکدرصدتفاوتمیکند.ویبایادآوریاینکهسود برمبناینرخبهرهیورو(کهدرحالحاضرصفراست) بهعالوهنرخبهرهتسهیالتعرضهشدهازهرکشوری تعیینمیشود،گفت:معموالدراینموافقتنامههانرخ سود تسهیالت سه تا پنج درصد برحسب نرخ ارزها تغییرمیکندکهبهآنهزینههایجانبیمانندبیمه هم اضافه میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.