شروط تحقق استقالل بانک مرکزی

Jahan e-Sanat - - News -

اســتقالل بانک مرکزی، موضوعی است که تقریبا در دوره فعالیت تمامی دولتهــا در دهههای اخیر مطرح بوده و همواره این بحث صورت میگیرد که دولتهابرایبانکمرکزیتکالیفیخارج ازماموریتهایاینبانکپیشبینیکرده که باعث شــده بانک مرکزی در انجام وظایف و مسوولیتهای قانونی خود با مشکلمواجهباشد.

در این زمینــه مدیر گروه بانکداری اسالمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزیبااشارهبهلزومتامینبرخیشروط برایتقویتاستقاللبانکمرکزیگفت: باید از اقداماتی که به این هدف لطمه وارد میکند،پرهیزکنیم.

کامرانندریاظهارکرد:وقتیصحبت از استقالل بانک مرکزی میکنیم باید بگوییم چه منظــوری داریم؟ معموال استقالل که در این زمینه مطرح میشود یعنی بانک مرکزی برای رســیدن به اهداف خود بدون نفوذ دولت مســتقال سیاستگذاریکندودرقبالایناستقالل هم بتوان از بانک مرکزی خواســت که توضیح بدهد چرا به اهدافی که برای این سازمان و دستگاه در نظر گرفتهاند دست پیدانکرد.

وی افزود: از آنجایی که بانک مرکزی قدرت بسیار مهمی به حکم قانون دارد و آن قدرت خلق پول است، همیشه این دغدغه و نگرانی وجــود دارد که بانک مرکزی مستقل نباشــد و دولت از این قدرت برای خلق پول در راســتای رفع نیازهایبودجهایخوداستفادهکند.البته در ایران طبق قانون برنامه سوم توسعه، دولتازاستقراضمستقیمازبانکمرکزی منع شده ولی در چهار دهه گذشته بانک مرکزینتوانستهبهآنوظیفهاصلیخود کهکنترلقیمتهاوتورماستعملکند ودرخدمتدولتورفعنیازهایبودجهای بودهوزمانیکهبانکمرکزیدراینجهت حرکتمیکند،طبعاهدفاصلیکنترل قیمتهانمیتواندمحققشود.

ندری در مورد ضروریت اســتقالل بانک مرکزی و تاثیر آن بر اقتصاد کشور، اعالم کرد: بحث استقالل بانک مرکزی از این جهت مهم اســت که اگر بانک مرکزی استقالل نداشته باشد، نمیتوان انتظار داشت که این بانک بتواند ثبات قیمتی در اقتصاد ایجاد کرده و قیمتها راکنترلکند.

این کارشــناس ارشد پولی و بانکی خاطرنشان کرد: مساله استقالل بانک مرکزی در ایران مســاله امروز نیست و از دهههــای قبل مطرح بوده و به نوعی مستقیم یا غیرمستقیم اغلب مدیران بانک مرکزی اذعان داشتهاند که علت اینکه نتوانستهاند به ماموریتهای بانک مرکزیجامهعملبپوشانند،عدماستقالل بانکمرکزیبودهاست.مطالعاتتجربی کشورهای مختلف نیز نشــان داد که در کشورهای با استقالل پایینتر بانک مرکزی، نرخ تورم باالتر اســت و رابطه بین عدم استقالل و تورم باال تقریبا ثابت شده است.

وی تصریح کرد: منظور از استقالل این است که کنترل منابع بانک مرکزی در اختیار خودش باشد و بانک مرکزی از منابــع در اختیار خود که همان پایه پولی است بتواند در راستای رسیدن به اهداف خود اســتفاده کند و این به آن معنانیستکهبانکمرکزیتنهارسالت کنترل قیمتها را داشته باشد. اگر دنبال کردن سایر اهداف به آن وظیفه اصلی و اولیه که کنترل قیمتهاست، لطمه وارد نکند،میتوانددرراستایکمکبهخروج اقتصاد از رکود، اشتغال و رشد اقتصادی کمککند.

تاثیر استقالل بانک مرکزی بر کنترلنرختورم

ندری با اشــاره به نحوه عزل و نصب مدیران ارشــد بانک مرکزی و تاثیر آن بر میزان اســتقالل ایــن بانک گفت: اینکه مســووالن بانک مرکزی و ارکان تصمیمگیرنده در بانک چگونه انتخاب و عزل میشوند در استقالل بانک مرکزی تاثیر دارد و طبعا اگر عزل و نصب ارکان بانک مرکزی در اختیار دولتها باشد این امکان را به دولتها میدهد که بتوانند از منابعبانکمرکزیبرایرفعمشکالتشان استفاده.

وی تاکیــد کــرد: بنابراین عزل و نصب در این بخش بســیار مهم است ولی وقتی به بانک مرکزی اســتقالل میدهید باید پاســخگو باشد و بگوید چگونــه از اختیاراتی که داشــته در راســتای وظایف خود استفاده کرده و استقالل، شفافیت و پاسخگویی الزم و ملزوم یکدیگر هستند و نمیتوان گفت به بانک مرکزی استقالل میدهیم ولی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.