عوامل پنجگانه تقویت دالر در بازار جهانی

Jahan e-Sanat - - News -

پنج عامل موجب تقویت دالر در مقابل سایر ارزها در بازار جهانی شدند. در این میان لحن محتاطانه صورتجلسه بانک مرکزی اروپا و از سوی دیگر حمایت تعداد بیشتری از اعضای کمیته سیاست بازار باز بانک مرکزی آمریکا از افزایش نرخ بهره قابل توجه بود.

به گزارش ایســنا، در هفته اخیر ارزش دالر در مقابل عمده ارزهای جهان تقویت شده است. ارزش دالر در برابر ین تا 0/1۲ درصد و برابر فرانک تا 0/6۹ درصد تقویت شد. در همین مدت ارزش یورو 0/6۹ و پوند ۲/46 درصد در برابر دالر آمریکا تضعیف شده است.

برای تقویت دالر پنج عامل اصلی وجود دارد که بررســی آنها نشــان میدهد ارقام اقتصادی بهتر از انتظار آمریکا به خصوص در روزهای ابتدایی هفته، ســیر صعودی دالر را کلید زد. از سوی دیگر بحث نرخ بهره آمریکا و احتمال افزایش آن مطرح بود، به گونهای که تعداد بیشــتری از اعضای کمیته سیاست باز فدرالرزرو از افزایش نرخ بهره آمریکا تا پایان سالجاری میالدی حمایت کردند کــه در اصل مهمترین دلیل تقویت دالر در هفته اخیر به این موضوع برمیگردد. این در حالی است که در حال حاضر فعاالن بازارهای مالی احتمال افزایش نرخ بهره کلیدی آمریکا در ماه دسامبر را تا 83 درصد تخمین میزنند.

گرچه اخبار مایوسکننده اشتغال غیرکشاورزی در روز پایانی هفته تا حدی موجب ایجاد زمینه برای تضعیف ارزش دالر شد، ولی توجه بازار ارز به افزایش نرخ بهره آمریکا در حدی بود که این خبر مایوسکننده درباره اشتغال کشاورزی نتوانست روند تقویت دالر را معکوس کند.

عامــل اثرگذار مهم دیگر بر تقویــت دالر به جریانی در بانک مرکزی اروپا برمیگردد، به طوری که صورتجلسه ماه گذشته این بانک که نشان از دیدگاه بســیار محتاطانه اعضای شورای حکام در خصوص کاهش خرید اوراق قرضه داشت، موجب تضعیف یورو شد که بر تقویت دالر اثرگذار بود.

ضعفشاخصهایمدیرانخریدکارخانهایوساختوسازانگلیسوهمچنین بروز ناآرامیها پس از همهپرسی استقالل در ایالت کاتالونیای اسپانیا دو دلیل دیگری هستند که بانک مرکزی آنها را موجب تقویت دالر در بازارهای جهانی اعالم کرده است.

امــا همزمان با تقویت ارزش دالر در بازارهای جهانی، در بازار ارز ایران نیز هفتهای پرهیجان سپری شد، به طوری که نرخ دالر برای اولین بار در سالجاری از مرز چهار هزار تومان عبور کرد و حتی در یک روز تا 4100 در بازار آزاد مورد معامله قرار گرفت. البته نرخ دالر تا پایان هفته همچنان در کانال چهار هزار تومان باقی ماند؛ هرچند که از نوسان تند آن کاسته شد.

این در حالی است که ولیاهلل سیف، رییس کل بانک مرکزی، عوامل فصلی و همچنین انتظارات ناشی از تحوالت روابط بینالملل را دالیل اصلی نوسان بازار ارز ایران و افزایش قیمت دالر عنوان کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.