رديف

Jahan e-Sanat - - News -

پاسخگویینمیخواهیمیااینکهبهبانک مرکزیاستقاللمیدهیمولیشفافیت نمیخواهیم.

مدیرگروهبانکداریاسالمیپژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، عنوان کرد: بنابراینوقتیمسالهشفافیتوپاسخگویی مطرحمیشودبایددرکناراختیاریکهبه ارکانتصمیمگیرندهدادهمیشودوعزلو نصبهاتوسطدولتدراینبخشسخت میشود باید بگوییم از بانک مرکزی چه درجهایازشفافیتومیزانیازپاسخگویی نیازداریموپاسخگوییبهچهکسانیباشد و اینها باید در قانون مشخص شود.

ندری در زمینه ارتباط اســتقالل بانک مرکزی و کنتــرل نرخ تورم در جامعه، اظهار کرد: دادن اســتقالل به بانک مرکــزی روی کاغذ یا در قانون به معنای آن نیســت کــه بانکهای مرکزی مستقل توانسته باشند وظیفه اصلی خود در کنترل قیمتها را انجام داده باشند و مطالعات نشان داده که بانکهای مرکزی دارای استقالل باالتر در کنترل تورم موفق بودهاند و درجه حرفهای بودن بانــک مرکزی و آماده بودن بســترهای اقتصادی مخصوصا بسترهای مالی ...و در اینکه بانکهای مرکزی بتوانند وظایف خود را به بهترین نحو ممکن ادا کنند، بسیار مهم است.

مدیرگروهبانکداریاسالمیپژوهشکده پولی و بانکی خاطر نشان کرد: استقالل شرط الزم اســت اما کافی نیست ولی بدون دادن استقالل نباید انتظار داشته باشیمبانکمرکزیبتواندوظیفهکنترل تورم را به خوبی ادا کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.