اتصالبهشبکههایبینالمللیپرداخت

Jahan e-Sanat - - News -

شرکتخدماتانفورماتیکبهنمایندگیازبانکمرکزیدرراستایعمل به مسوولیت محول شده در خصوص فراهم آوردن امکان اتصال به شبکههای بینالمللیپرداختدرقالبیکیازپروژههایاستراتژیکنقشهراهبانکمرکزی، با شرکت BPC روسیه قرارداد همکاری امضا کرد.

به گزارش «جهان صنعت» به نقل از روابط عمومی شرکت خدمات انفورماتیک، سید ابوطالب نجفی، مدیرعامل این شرکت در خصوص روند انعقاد قرارداد اظهار داشت: از چندی پیش که مسوولیت اتصال به شــبکههای بینالمللی پرداخت در قالب نقشه راه بانک مرکزی به شرکت ابالغ شد، مقدمات برگزاری مناقصه بینالمللی برای تهیه یک ســامانه سوییچ کارت استاندارد با تهیه اسناد مناقصه به وسیله کلیه ذینفعان آغاز و نهایی شــد سپس آگهی مناقصه در نشریات داخلی و خارجی منتشر شد.

وی افزود: ۹ شــرکت خارجی اسناد مناقصه را دریافت کردند و پس از برگزاری کنفرانس مناقصه، نهایتا پنج شــرکت پیشنهاداتشان را ارسال کردند. نجفی ادامه داد: پیشنهادهای دریافت شده توسط کارشناسان شرکت خدماتانفورماتیکموردارزیابیفنیوبازرگانیقرارگرفت.سپسشرکتهای Worldline (فرانسه)،شرکت(روسیه)وBPC (روسیه)براساسمیانگین نمراتارزیابیرتبهبندیشدند.

بهگفتهمدیرعاملشرکتخدماتانفورماتیکپسازگشایشپاکتهای مالیشرکتهایپیشنهاددهنده،رتبهبندیشرکتهابراساسفرمولازپیش تعیینشده،امتیازاتکسبشدهوقیمتپیشنهادیصورتگرفتهدرنهایت شرکت BPC روسیه به عنوان برنده مناقصه انتخاب شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.