حساسیتهاومالحظاتیکسانسازینرخارز

Jahan e-Sanat - - News -

قائممقام بانک مرکزی با بیان اینکه باید حساسیتهای مورد نظر در حوزه شرایطاقتصادکالنواوضاعبینالمللیایرانبراییکسانسازینرخارز،لحاظ شود گفت: مالحظاتی وجود دارد که ناگزیریم رعایت کنیم.

اکبرکمیجانیدرپاسخبهاینسوالمهرکهقیمتنفتوسهمدرآمدهای نفتی در بودجه سال ۷۹ کل کشور کاهش یافته و بسیاری نگران کاهش درآمدهای ارزی دولت و به تبع آن تعویق یکسانسازی نرخ ارز هستند، گفت: اینموضوعبسیارمهمیاستودرراستایاصالحقیمتهاواحیاناجلوگیریاز برخیاختاللقیمتیکهارزدونرخیدرنظامقیمتیایجادمیکند،ازموضوعات اولویتدار بانک مرکزی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.