مبادله8/9 میلیون فقره چک در مرداد

Jahan e-Sanat - - News -

بانک مرکزی اعالم کرد: ســهم ارزشی چکهای برگشتی در مردادماه سالجاری نسبت به ماه قبل از8/۲۲ درصد به۲۲ درصد و سهم تعدادی آن 16/3زا درصد 15/8هب درصد کاهش یافت.به گزارش «جهان صنعت» به نقل ازروابطعمومیبانکمرکزی،درمردادماهسالجاریدرکلکشوربیشاز8/۹ میلیون فقره چک عادی به ارزش1/8۲6 هزار میلیارد ریال مبادله شد که از این میزان، بالغ بر 1/5 میلیون فقره چک به ارزش 138/4 هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است.طبق آمار موجود، بخش عمدهای از چکها به دلیل فقدان یا کسری موجودی برگشت داده شده است؛ به طوری که در مردادماه سالجاری3/۷۹ درصد از تعداد و۷/6۹ درصد از ارزش کل چکهای برگشتی به دلیل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.