قدرتمندترينمردجهان

Jahan e-Sanat - - News -

فاطمه رحيمي- بيش از چهار دهه است كه رهبران چين تمامي منابع انساني، مادي و رواني را متوجه ارتقاي اقتصادي كشور كردهاند و در نتيجه توسعه اقتصادي سنگ بناي ايجاد قدرت نظامي الزم براي يكهتازي در قلمرو جهان و توان نمايش قدرت در مناطق بحراني است.

كشوري كه زماني يكي از فقيرترين كشورهاي جهان سوم بود، امروزه در جايگاهي قرار گرفته كه هيچ بازيگر غيرغربي موفق به صعود به آن نيست. چين در يك مقطــع زماني كوتاه با خودداري از ماجراجويي جهاني و اســتفاده بهينه از مزاياي نظم جهاني خود را در مقام قدرت دوم اقتصادي جهان قرار داد.

تداوم رشــد اقتصــادي و تــالش براي بهكارگيري فناوريهاي جديد در روند توسعه، ســرمايه الزم براي ايجاد زيربناهاي مورد نياز را به وجود آورد. يكهتازي بينالمللي و اعتبار جهاني، ريشه در رفاه و اقتدار داخلي دارد و اين نكته مهمي است كه رهبران چين بهگونهاي مطلــوب، آن را درك و در كشورشــان پياده كردهاند. حــال چين در جايگاهي قرار گرفته كه ابزار الزم را براي به چالش كشــاندن نظم آمريكايي در اختيار دارد.

اكونوميست در آخرين شماره خود، به بررسي سياســتهاي پرنفوذترين رهبر جهان، يعني شــيجين پينگ پرداخته و بر اين باور است كه رييسجمهور چين نفوذ بيشتري نسبت به دونالد ترامپ در جهان دارد و در نتيجه جهان بايد محتاط باشــد چراكه اين قدرت گرفتن و يكهتازي ميتواند خطرناك هم باشد، از سوي ديگر آمريكاي ترامپ را در حال افول و گرفتار انزوا ميداند. در ادامه اين گزارش آمده است:

انتظار نداشته باشيد كه شيجينپينگ، چين يا جهان را به سمت بهتر شدن تغيير دهد. روساي جمهور آمريكا عادت توصيف همتايان چيني خود از لحاظ هيبت را دارند. ريچارد نيكسون به مائو سدونگ گفت كه نوشتههاي او «جهان را تغيير داده» است. دنگ ژيائوپينگ براي جيمي كارتر رديفي از صفات چاپلوسانه بود: «باهوش، محكم، صادق،شجاع،باشخصيت،مطمئن،دوستانه».بيل كلينتون،جيانگزمين،رييسجمهوروقتچينرا «مردي با هوش فوقالعاده» توصيف كرده بود.

دونالد ترامپ هيچ كم ندارد. واشنگتنپست به نقل از او شيچينپينگ، رهبر فعلي چين را «قدرتمندترين مردي» خواند كه چين طي يك قرن به خود ديده است.

شــايد حق با ترامپ باشــد. اگــر براي يك رييسجمهور آمريكايي خودكشــي سياســي نبود، او ممكن بود اضافه كند: «شيجينپينگ قدرتمندترين رهبر جهان است.» مطمئنا اقتصاد چين هنوز در مقام دوم پس از اقتصاد آمريكا قرار داردوارتشآنباوجودآنكهبهسرعترشدميكند، درمقايسهباآمريكاكمرنگاست،اماسالمتاقتصاد و سختافزار نظامي همه چيز نيست.

رهبر جهان آزاد يك رويكرد باريك معامالتي براي خارجيها دارد و به نظر ميرسد قادر به انجام دستورالعمل خود در داخل نيست. آمريكا هنوز قدرتمندترين كشور جهان است اما رهبر آن در داخل ضعيفتر و تاثيرگذاري آن در خارج كمتر از اسالف اخير خود است، بهخصوص به اين دليل كه او به ارزشها و اتحادهايي كه حامي نفوذ آمريكا هستند،توهينميكند.

درمقابل، رييسجمهــور بزرگترين دولت اقتدارگراي جهان با غرور در خارج از كشور گام برمــيدارد. كنترل وي بر چين محكمتر از هر رهبري از زمان مائو است و درحاليكه چين مائو پرهرج و مرج و فقير بود، چين شيجينپينگ موتور مسلط رشــد جهاني است. نفوذ وي به زودي بهطور كامل نمايش داده خواهد شد. حزب كمونيست حاكم بر چين در هجدهم اكتبر يك كنگره پنجساله را در پكن گردهم خواهد آورد. اين نخستين كنگره تحت رياست شي خواهد بود. دو هزار و ۰۰۳ نماينده آواز تحسين او را سر خواهند داد. ناظران مردد ممكن است بپرسند شي از اين قدرت فوقالعاده خود در جهت خوب استفاده خواهد كرد يا بد. خطردوگانه شي در ســفرهاي خارجي بيشمارش خود را فرســتاده صلح و دوســتي معرفي ميكند، صداي منطق در يك جهان پيچيده و مشكلدار. ناكاميهاي ترامپ اين كار را براي او آسانتر كرده است. وي در ژانويه در داووس به نخبگان جهان وعده داد كه قهرمان جهاني شــدن، تجارت آزاد و پيمان پاريس در مورد تغييرات جوي شــود. مخاطبان خوشحال شدند و تسكين يافتند. دست كم آنها دريافتند كه يك قدرت بزرگ مايل است پاي آنچه درست است، بايستد حتي اگر ترامپ اين كار را نكند.

شي برخالف والديمير پوتين يك مشكلساز جهاني نيست كه به دنبال براندازي دموكراسي و بيثبات كردن غرب باشد. انگيزههاي شي دست كم در داخل به اندازه همتاي روس خود كوته فكر اســت. شايد شي گمان كند كه قدرت بي قيد و شرط بر بيش از يك ميليارد و۰۰۴ ميليون چيني در دستان يك مرد، همانطور كه خودش ميگويد «شرايط عادي جديد» سياست چين است اما اين عادي نيست؛ اين خطرناك است. هيچ كس نبايد اين اندازه قدرت داشته باشد. حاكميت يك مرد نهايتا دستورالعمل بيثباتي در چين و همچنين رفتار خودسرانه در خارج است و زماني كه ترامپ عقب مينشيند و باعث ايجاد خأل قدرت ميشود، اين امر نگرانكننده ميشود. جهان خواهان انزواي آمريكاياديكتاتوريچيننيست.افسوسكهممكن است گرفتار هر دو شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.