بنبست در مذاكرات خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا

Jahan e-Sanat - - News -

مذاكرهكننده ارشد اتحاديه اروپا در گفتوگوهاي خروج بريتانيــا، اعالم كرد مبلغي كه بريتانيا بايد براي تســويه تعهداتش به اتحاديه اروپا بدهد، به بنبســتي در مذاكرات تبديل شده است.

ميشل بارنيه گفت بدون توافق بر سر اين مبلغ نميتوان به مرحله بعدي از مذاكرات كه مورد عالقه بريتانياست، وارد شد. او اين وضعيت را مايه پريشاني خواند. در عين حال ديويد ديويس، وزير خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا در كابينه ترزا مي گفت هنوز اميدوار است بريتانيا و اتحاديه اروپا بتوانند وارد مذاكرات مربوط به روابط تجاري شوند.

اين در حالي است كه ميشل بارنيه گفت: در شرايط فعلي نميتوانم به شوراي اروپا بگويم ميتوانيم مرحله بعدي مذاكرات را در مورد بريتانيا شروع كنيم. بارنيه و ديويس پس از پنجمين دور مذاكرات برگزيت در بروكســل، در يك نشست خبري مشترك صحبت ميكردند.

اتحاديه اروپا پيش از اين تاكيد كرده است كه بدون روشن شدنتكليفمبلغيكهبريتانيابايدبرايتسويهحسابتعهداتش بپردازد، حاضر به مذاكره درباره آينده روابط تجاري با بريتانيا نيست. اين مبلغ صرف هزينههايي مثل بازنشستگي كاركنان سابق اتحاديه اروپا در بريتانيا، هزينه جابهجايي نهادهاي اروپايي مستقر در لندن و همينطور تعهدات جاري بريتانيا به اتحاديه اروپا خواهد شد و برآورد ميشود كه مبلغ مورد نظر اتحاديه اروپا چيزي بين ۰۵ تا ۰۰۱ ميليارد پوند باشد.

ترزا مي پيشتر پيشنهاد كرده بود بريتانيا ۰۲ ميليارد يورو براي ترك اتحاديه اروپا بپردازد. دو مساله ديگري كه ميشل بارنيهپنجشنبهگذشته،گفتاتحاديهاروپاحاضرنيستپيرامون آنها امتيازي به بريتانيا بدهد، حقوق شهروندان اروپايي ساكن بريتانياومرزبينايرلندجنوبي(جزوبريتانيا)باجمهوريايرلند بود. بارنيه گفت مذاكرات در زمينه مرز دو ايرلند پيشرفتهايي داشته است. خبرنگاري از مذاكرهكننده ارشد اروپا پرسيد آيا ممكن است تا مهلت ماه مارس۹۱۰۲ كه بريتانيا بايد از اتحاديه اروپا خارج شود، هيچ توافق تجاري به دست نيامده باشد؟ بارنيه گفت اتحاديه اروپا براي هر احتمالي آماده است اما به توافق نرسيدن يعني به يك توافق خيلي بد رسيدن.

پيش از اين نخستوزير بريتانيا گفته بود به توافق نرسيدن با اروپا را به يك توافق بد ترجيح ميدهد. ديويد ديويس در كنار ميشل بارنيه گفت به توافق نرسيدن چيزي نيست كه بريتانيا دنبالش باشــد اما بريتانيا هم براي هر احتمالي برنامهريزي كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.