اميدواري تركيه به پايان جنگ رواديد با آمريكا

Jahan e-Sanat - - News -

براي نخستينبار بعد از تعليق معافيت رواديد بين آمريكا و تركيه، وزراي خارجه دوكشورتلفنيصحبتكردند.معاوننخستوزيرتركيههمدرديدارخودازآمريكا خبر داد كه مشكل بهوجود آمده بين دو كشور احتماال سريع حل ميشود. براي نخستينبار بعد از تعليق ويزا بين آمريكا و تركيه چاووش اوغلو چهارشنبه گذشته با همتاي آمريكايي خود بر سر موضوع قطع رواديد بين دو كشور صحبت كرد. وزير خارجهآمريكاازبازداشتكارمندمحليسركنسولگرياينكشوردراستانبولاظهار نگراني كرده است. بحران ويزا بين آمريكا و تركيه در واكنش به بازداشت متين توپوز كارمند سركنسولگري آمريكا در استانبول آغاز شد. سفارت آمريكا صدور ويزا براي شهروندان تركيه را به حالت تعليق درآورد. تركيه نيز اقدامي مشابه انجام داد. توپوز به اتهام همكاري با جنبش فتحاهلل گولن بازداشت شد.

دولتتركيهفتحاهللگولنواعظتركمقيمپنسيلوانيايآمريكارابهدستداشتن در كودتاي نافرجام۵۱ ژوئيه۶۱۰۲ متهم ميكند. گولن اين اتهام را رد كرده است. در اين كودتا بيش از ۹۴۲ نفر كشته و بيش از دو هزار نفر زخمي شدند.

رجب طيباردوغان سهشنبه گذشته اعالم كرد كه جان باس سفير آمريكا در آنكارا را به عنوان نماينده رسمي آمريكا به رسميت نميشناسد. اردوغان اعالم كرد: سفير آمريكا در آنكارا قصد انجام ديدارهايي براي خداحافظي دارد.

اما دعوت او براي ديدار خداحافظي با وزرا، رييس پارلمان و شخص بنده را قبول نكرده و نميكنيم. صريح بگويم وي را نماينده اياالت متحده آمريكا در تركيه نميدانم.اردوغاندرجديدترينواكنشخودپنجشنبهگذشتهدرقبالاينموضوع ابراز داشت كه مديريت سياستهاي كشوري به بزرگي اياالت متحده آمريكا به وسيله سفير اين كشور در آنكارا، تاسفبار است. برخالف رييسجمهور تركيه، نخستوزير اين كشور لحن ماليمتري اتخاذ و اظهار اميدواري كرد كه روابط دو كشور متحد به زودي به حالت عادي بازگردد. از طرفي، معاون نخستوزير تركيه همموضعيشبيهييلديريماتخاذكرد.شيمشكيكيازسياستمدارانمعتدلتركيه به حساب ميآيد. او كه براي شركت در نشست ساالنه بانك جهاني و صندوق بينالملليپولبهواشنگتنرفتهاظهاراميدواريكردبحرانويزابينآمريكاوتركيه به زودي حل شود. شيمشك اظهار كرد: تركيه و آمريكا بيش از نيم قرن است كه متحد و شريك همديگر هستند. باور داريم كه شراكت ما قدرت حل چنين بحراني را دارد. ما حتي يك ثانيه خواهان ادامه اين وضعيت نيستيم. وزير دفاع آمريكا هم اعالم كرد كه تنش ديپلماتيك آمريكا و تركيه تاثيري بر فعاليتهاي مشترك نظامي با ارتش تركيه نگذاشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.