حمايت جمهوريخواهان از اقدام نظامي عليه كرهشمالي

Jahan e-Sanat - - News -

ايســنا- نتايج يك نظرســنجي نشــان ميدهد حدود ۶۴ درصد از جمهوريخواهان آمريكايي از انجام حمله توسط كشورشان عليه كرهشمالي در شرايط فعلي حمايت ميكنند.

روابط خصمانه ميان واشنگتن و پيونگيانگ باعث شده بخش قابل توجهي از آمريكاييها انجام حمله عليه كرهشمالي را امري مثبت تلقي كنند كه در اين ميان جمهوريخواهان با نسبت بيشتري حامي اين ايده هستند.

براساس نتايج نظرسنجي كه دانشگاه كيونگپياگ انجام داده حدود ۶۴ درصد جمهوريخواهان آمريكايي از انجام حمله عليه كرهشــمالي حمايت ميكنند و اين در حالي است كه ۲۴ درصد جمهوريخواهان اين كشور گفتهاند كه با انجام چنين حملهاي در شرايط فعلي مخالف هستند. اين در حالي است كه دموكراتهاي آمريكايي پاسخ متفاوتي به پرسش مربوط به ضرورت حمله به كرهشمالي دادهاند. نتايج اين نظرسنجي نشان ميدهد كه تنها ۶۱ درصد از دموكراتها از ايده حمله آمريكا به كرهشمالي حمايت ميكنند و ۷۷ درصد از دموكراتهاي اين كشور با اين ايده مخالفند. براساس گزارش نيوزويك چنين رويكردي ممكن است تا حدودي با عدم اطمينان آمريكاييها به توانمندي دونالد ترامپ، رييسجمهور كشورشان براي ورود به مذاكرات با كيم جونگ اون، رهبر كرهشمالي مرتبط باشد.

اكثر آمريكاييها در اين نظرســنجي اظهــار كردهاند كه به تواناييهاي ترامپ براي حل اين مساله اطمينان چنداني ندارند. در همين حال نتايج اين نظرسنجي نشان ميدهد كه آمريكاييها به ساير بخشهاي دولت واشنگتن براي حل بحران كرهشمالي اطمينان بيشتري دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.