صدها كشته و مفقودي در آتشسوزي كاليفرنيا

Jahan e-Sanat - - News -

دويچهوله- حداقل ۱۳ كشته، صدها مفقودي و ۰۰۵۳ خانه ويرانشده نتيجه آتشسوزي است كه از نيمهشب دوشنبه گذشته در شمال كاليفرنيا آغاز شده است. نيروهاي امدادي احتمال ميدهند شمار كشتهشدگان باز هم افزايش يابد.

براســاس آخرين آمار اعالمشده از سوي ادارات اين منطقه تاكنون ۱۳ نفر كشته شــدهاند كه ۷۱ تن آنان در منطقه سونوما كانتي بودهاند. آتش بيش از هر جا دامن تاكستانهاي شمال كاليفرنيا و منطقه پرورش شراب را گرفته است. تخمين زده ميشود كه تاكنون ۰۰۵۳ خانه ويران شدهاند. نيروهاي امدادي نگران باالتر رفتن تعداد كشتهشدگان هستند چراكه صدها نفر مفقود اعالم شدهاند.

برق و خطوط تلفن در بســياري از مناطق قطع شده و همين امر، پيدا كردن اعضاي خانواده را براي ساكنان دشوار كرده است. پليس با سگهاي ردياب در همه جا مشغول گشتن به دنبال مفقودان است.

تعيين هويت جنازهها نيز مشكل است. رييس پليس اين منطقه گفته جنازههايي كه پيدا شدهاند تقريبا غيرقابل شناسايي هستند و در ميان آنان از برخي جنازهها تنها خاكستر و استخوان باقي مانده است. به گفته او غير واقعبينانه است كه اميدي به پيدا شدن بازماندگان بيشتري داشته باشيم. آتشسوزي كاليفرنيا نسبت به مهيبترين آتشسوزي اين منطقه در سال ۱۹۹۱ تاكنون جان انسانهاي بيشتري را گرفته است. در آن زمان ۵۲ نفر كشته و ۰۰۸۲ خانه در اثر آتشسوزي ويران شدند. ميزان خسارات واردشده نيز دو ميليارد دالر برآورد شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.