اولتيماتوم اسپانيا به رهبر كاتالونيا

Jahan e-Sanat - - News -

-BBC نخستوزير اسپانيا به رهبر جداييطلب كاتالونيا پنج روز مهلت داده است تا بگويد آيا اعالم استقالل كرده يا نه.

اگر رهبر كاتاالنها تا روز دوشــنبه تاييد كند كه چنين كرده، سه روز اضافه مهلت خواهد داشــت تا از آن عقبنشــيني كند. در غير اين صورت مادريد با توســل به بند ۵۵۱ قانون اساسي خودمختاري كاتالونيا را معلق خواهد كرد كه در نتيجه اين منطقه تحت كنترل مستقيم اسپانيا درخواهد آمد. رهبران كاتالونيا كه شــامل بارسلون ميشود روز سهشنبه سند اعالم استقالل امضا كردند.

با اين حال آنها اجراي آن را معلق كردند تا امكان مذاكره با مادريد فراهم شود. اسپانيا از زمان برگزاري همهپرسي استقالل روز اول اكتبر در كاتالونيا متالطم بوده است. ديوان عالي اسپانيا آن رايگيري را بياعتبار دانسته است. مقامهاي كاتاالن ميگويند تقريبا ۰۹ درصد رايدهندگان در اين رايگيري كه ۳۴ درصد در آن مشاركت داشتند از استقالل حمايت كردند. رايدهندگان مخالف استقالل عمدتا آن را تحريم كردند و چندين گزارش از نقض مقررات در جريان رايگيري منتشر شده است.

پليس ملي در جريان درگيريهاي خشن سعي كرد رايگيري را متوقف كند. راخوي گفت كه دولتش از دولت منطقهاي كاتالونيا خواسته از اين موضوع كه آيا اعالم اســتقالل كرده يا نه رفع ابهام كند. او پوجدمون را متهم كرد عمدا سردرگمي ايجاد كرده و گفت، ميخواهد مسايل روشن باشد. او پس از نشست اضطراري كابينه در چهارشنبه گذشته براي بحث درباره گامهاي بعدي دولت اظهار نظر كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.