به اقليم كردستان عراق حمله نميكنيم

Jahan e-Sanat - - News -

دويچهوله- نخستوزير عراق با وجود اختالف شديد خود با اقليم كردســتان اعالم كرد كه دولت مركزي قصد حمله به اين منطقه را ندارد. پيشتر اعالم شده بود ارتش عراق براي حمله به اقليم كردستان آماده ميشــود. عبادي تاكيد كرد: از ارتش عليه مردم خود استفاده نخواهيم كرد يا عليه كردها وارد ميدان نخواهيم شــد. او در صفحه توئيتر خود اعالم كرده اســت كه او براي وحدت و يكپارچگي عراق تالش و از قانون اساسي و حقوق شهروندان اين كشور دفاع ميكند. پيشتر به نقل از شــوراي امنيت اقليم كردستان عراق گزارش شده بود كه نيروهاي ارتش عراق و شبهنظاميان در حال آمادهسازي خود براي حمله به كركوك و موصل هستند. اما اين خبر بالفاصله از سوي مقامات عراقي تكذيب شده است. سخنگوي ارتش عراق ضمن رد اين ادعا گفت ما براي نبرد آماده ميشويم، ما به درگيري با هيچ گروهي غير از داعش فكر نميكنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.