تمديد حالت فوقالعاده در تونس

Jahan e-Sanat - - News -

رييسجمهور تونس حالت فوقالعاده در اين كشــور را كه از دو سال پيش تاكنون ادامه داشته، براي مدت يك ماه ديگر تمديد كرد.

باجي قائد السبسي پس از رايزني با نخستوزير و رييس پارلمان اين كشور تصميم گرفته حالت فوقالعاده در كشورش را كه از دو سال پيش تاكنون ادامه داشته، از ديروز براي مدت يك ماه ديگر تمديد كند. مسووالن تونسي ۵۱ ژوئن گذشته حالت فوقالعاده در اين كشور را براي مدت چهار ماه تمديد كرده بودند. حالت فوقالعاده در تونس از ۴۲ نوامبر ۵۱۰۲ در پي انفجاري تروريستي كه اتوبوس حامل نيروهاي گارد رياستجمهوري در پايتخت اين كشور را هدف قرار داد، برقرار شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.