اردوغان، اتحاديه اروپا را به كارشكني متهم كرد

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا-رييسجمهور تركيه با اشاره به كارشكني اتحاديه اروپا در اجراي توافق لغو رواديد براي شهروندان تركيه براي سفر به اروپا گفت: اتحاديه اروپا بهطور مداوم اجراي اين توافق را به عقب مياندازد. آنها ما را معطل كردهاند. رجب طيب اردوغان با اشاره به مواضع اتحاديه اروپا عليه تركيه گفت: اتحاديه اروپا روراست رفتار نميكند. ما احتياجي به آنها نداريم بلكه روابط ما بر پايه فرمول نياز دوطرفه است. او در بخش ديگري از اظهاراتش از سفر خود به لهستان خبر داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.