ترامپ لغو قانون بيمه اوباما را آغاز كرد

Jahan e-Sanat - - News - رویداد

رييسجمهــور آمريكا فرماني را امضا كرده اســت كه براســاس آن يارانه شركتهاي بيمه همگاني براي اقشار كمدرآمد قطع ميشود. با اين فرمان روند لغو قانون درماني اوباما آغاز ميشود.

«يك پيروزي براي شــركتهاي بيمه خصوصي»؛ اين نامي است كه رســانههاي آمريكايي بر اقدام اخير دونالد ترامپ گذاشتهاند. رييسجمهور آمريكا پنجشنبه گذشته، فرماني را امضا كرد كه براساس آن پرداخت يارانه دولتي به شــركتهاي بيمه درماني براي اقشــار كمدرآمد قطع ميشود.

فرماني كه ترامپ آن را امضا كرده، تغييراتي اساســي در بدنه قانون بيمه همگاني باراك اوباما ايجاد ميكند. اين قانون كه به «اوباماكر» معروف است تا ۰۲ ميليون نفر را تحت پوشــش بيمه درماني قرار ميداد. مجلس ســناي آمريكا با وجود اينكــه جمهوريخواهان در آن اكثريت را دارنــد، تاكنون در برابر طرحهــاي ترامپ براي لغو قانون بيمه درماني اوباما مقاومت كرده بود اما ظاهرا اين مقاومت بينتيجه بود.

هــدف از فرمــان ترامپ بيــش از هر چيز تســهيل محدوديتهاي شــركتهاي بيمه اســت كــه در قانون «اوباماكر» مقرر شــده بود. اين فرمان ايــن امكان را به شــركتهاي بيمه ميدهد كه پيشنهادات ارزانتري را به مشــتريان خود ارائه دهند. دموكراتها نام خرابكاري بر فرمان ترامپ گذاشتهاند.

نگراني مخالفان اين فرمان جديد اين اســت كه از اين پس شــركتهاي بيمه «خدمات حداقلي» با قيمت كم ارائه دهند كه ميتواند تنها براي مشــتريان جوان و سالم جذاب باشد. اين سياست در نهايت به اين منتهي ميشود كه بيمــه درماني مبتاليان به بيماريهــاي مزمن و نيز سالمندان گرانتر شود.

اما اســتدالل ترامپ طور ديگري است. او معتقد است آزادي بيشــتر در تعيين تعرفه بيمه باعث رقابت بيشــتر ميشــود و در نهايــت انتخابهاي متعــددي را در برابر مشتريان بيمه قرار ميدهد. او گفته است ميليونها شهروند از اين فرمان سود خواهند برد.

جمهوريخواهان با آنكــه اكثريت را در هر دو مجلس آمريكا در اختيار دارند تاكنون موفق نشدهاند قانون بيمه همگانــي اوبامــا را لغو كنند. اين كار يكــي از مهمترين وعدههــاي انتخاباتي دونالد ترامپ بــود. به همين دليل ترامپ تصميم گرفت شــخصا وارد عمل شود. فرماني كه رييسجمهور آن را امضا كند، به اندازه يك قانون مصوب كنگره محكم نيست. به همين دليل متخصصان معتقدند اين فرمان با مخالفتهاي زيادي روبهرو خواهد شد.

از طريق قانون بيمه همگاني اوباما بسياري از شهروندان آمريكايي اين شانس را پيدا كردند كه بيمه درماني داشته باشند. درصد افرادي كه بيمه درماني ندارند، پس از طرح اوباما از ۶۱ به ۹ درصد كاهش پيدا كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.