جزييات روش عرضه اوليه يك سهم جديد

Jahan e-Sanat - - News -

معاون ناشران و اعضاي بورس اوراق بهادار از عرضه سهام شركت فوالد كاوه جنوب كيش در بورس تهران در آيندهاي نزديك خبر داد. روحاهلل حسينيمقدم در گفتوگو با فارس گفت: ناشر سهام فــوالد كاوه جنوب كيش بايد گزارش شش ماهه، پيشبيني براساس عملكرد شــشماهه و گــزارش توليد و فروش شهريورماه را تا قبل از روز عرضه روي ســامانه كدال اطالعرساني كند تا در ادامه زمان عرضه ســهام شركت فوالد كاوه جنوب كيش با توجه به شــرايط مناســب بازار و با هماهنگي سهامدار عمده اطالعرساني شود. معاون ناشران و اعضــاي بورس اوراق بهــادار به الزام شركتها مبني بر عرضه 0۱ درصدي سهام اشــاره كرد و گفت: با وجود اين الزام، البته واحد بازار بورس اوراق بهادار با توجه به شرايط و كشش بازار درباره ميزان عرضه تصميــم قطعي خواهد گرفت. حســيني مقدم با بيان اينكه «كاوه» پانصدوهفتمين ناشر پذيرش شده در بورس تهران است، عنوان كرد: اين شركت بايد 00۷ ميليون سهم خود را در بازار عرضه كند. به گفته اين مقام مســوول و بنا بر اعالم هيات پذيرش، روش عرضه شركت فوالد كاوه جنوب كيش ثبتسفارش خواهد بود و گزارش قيمتگذاري آن توسط مشاور پذيرش در روز اعالم اطالعيه عرضه منتشــر خواهد شد. گفتني است، شركت فوالد كاوه جنــوب كيش يكي از بزرگترين سرمايه گذاريهاي بنياد مستضعفان انقالب اسالمي در حوزه صنايع مادر بوده كه از سال ۶8۳۱ در زميني به مساحت 0۷۱ هكتــار در منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني و فلزي خليجفارس واقع در بندرعبــاس وارد فاز اجرايي شــده است. اين شــركت با محوريت توسعه پايدار در زمينه توليد آهن اسفنجي و شــمشهاي فوالدي فعاليت ميكند. مهمترين ماموريت اين شــركت توليد و عرضه محصوالت فوالدي منطبق بر نيازهاي مشتريان در گستره بازارهاي داخلي و منطقهاي، استفاده از آخرين تكنولوژي و فناوريهاي پيشــرفته و حفظ هوشمندي تجاري است و اهدافي همچون توليد مستمر و پايدار به منظور حضور در جمع ســه توليدكننده برتر كشور در صنعت فوالد و ايجاد واحدهاي پاييندستي و باالدستي فوالد خام به نحوي كه زنجيره كامل توليد فوالد از چرخه معدن تا مقاطع فوالدي تحقق يابد را دنبال ميكند. „يك„ليزينگ„در„راه„بازار„سهام از ســويي ديگــر، زمزمههاي ورود هشتمين شركت ليزينگ به بازار سهام نويدي براي توســعه هرچه بيشتر اين صنعت اســت. هادي موقعي، دبيركل انجمن ملي ليزينگ ايران در گفتوگو با ســنا از مذاكرات گسترده با شركت بورس براي ورود ديگر شركتها خبر داد و گفت: يكي از اهداف صنعت ليزينگ طي سالهاي گذشته هموارسازي مسير ورود شركتها به بازار سهام بوده است. از اين رو شركتهاي ليزينگ ميتوانند هم از طريق بورس و هم با اســتفاده از اوراق بهادار موجــود در بازار در جهت تامينماليوسيعترفعاليتداشتهباشند. موقعي در ادامه بيان كرد: طي مدت اخير دوجلسهمشتركباشركتبورسبرگزار شده است كه طي اين جلسات طرحها و ايدههايي در نظر گرفته شد تا ابزارهاي مناســبتري براي حضور ليزينگها طراحي شــود. در صدر ايــن اقدامات استفاده از اوراق خريد دين مطرح است كه به زودي طرح مشــتركي با شركت بورس در اين زمينه منتشر ميشود. وي افزود: شركتها در اين طرح ميتوانند با آشنايي كامل از اين اوراق تامين مالي وسيعتري داشته باشند. دبيركل انجمن ملي ليزينگ ايران درخصوص شرايط ورود شركتها به بورس نيز گفت: آمار مشــخصي در دسترس نيست كه چه تعداد شركت را ميتوانيم بورسي كنيم. يكي از مشكالت شركتهاي ليزينگ براي ورود به بازار ســهام، سرمايه اوليه شركتهاي يادشده است. شركتها در بــدو ورود نياز به نقدينگي باال دارند تا بتوانند با تامين مالي در اين بازار برنامه افزايش سرمايه مطلوبي داشته باشند. وي همچنين بيان كرد: در حال حاضر انجمن ليزينگ مطالعاتي را در زمينه ساختار مالي شــركتها، سودآوري و پرتفوي آنها آغاز كرده است. مطالعات در اين زمينه ميتواند شرايطي را فراهم كند كه شركتهايي كه پتانسيلهاي الزم را دارا هستند شناسايي و وارد بازار سرمايه شوند. موقعي درخصوص ورود شركتهاي ليزينگ غيرخودرويي گفت: اين نكته درست است كه عمده بخش ليزينگ به ســمت خودرو كشش پيدا كرده است اما طي مدت گذشته تالش بر اين بوده تا عملكرد متنوعتري را براي اين صنعت در نظر بگيريم. ليزينگهاي خودرويي (0۷ درصد بخش ليزينگ در اختيار خودرو است) همچنان نتوانسته نياز بازار را برطرف كند، همين موضوع باعث شده بازار غيرمجاز فعاليت پررنگي داشته باشد. وي همچنين درخصوص شرايطصنعتليزينگگفت:شركتهاي ليزينگ رفته توانستهاند وضعيت خود را نسبتبهسالهايگذشتهبهبودبخشند. در همين زمينه ســودآوري شركتها در نيمه نخســت امسال در مقايسه با مدت مشابه ســال قبل افزايش قابل توجهي داشته است. علت اين موضوع نيز مربوط به كاهش هزينههاي مالي اين شركتهاست كه طي هفت، هشت ماه گذشــته رخ داده اســت. براساس آمارها شركتها طي شش ماهه اخير نسبت به دوسال گذشته عملكرد قابل قبوليتري داشتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.