پرداخت نقدي سود سهام عدالت منتفي ميشود

Jahan e-Sanat - - News -

مجلسپيشنهاددادهتاپرداختسود سهام عدالت به صورت نقدي به مردم منتفي شود و جناب رييسجمهور نيز موافقت اوليه خود را با اين پيشنهاد نشان دادهاند. به گزارش باشــگاه خبرنگاران پويا، محمــد رضا پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي مجلس در برنامه چوب خط شبكه افق در مورد آخرين وضعيت ســهام عدالت گفت: از همان سالهاي ابتدايي شروع واگذاري سهام عدالت،ساختارمديريتيوتصميمگيري در شــركتهاي سرمايهپذير با چالش روبهرو شــده و به انحراف كشيده شد. وي با اشاره به اينكه چالشها و مشكالت پديد آمده ناشي از عدم نظارت نسبت به عملكرد شركتها بود، گفت: نه دولت و نه نمايندگان واقعي مردم در جريانهاي تصميمگيريدرسالهايابتداييحضور نداشــتند و اين سرآغاز ايجاد فساد در اين بخــش بــود. پورابراهيمي درصد سودي كه به مردم تعلق گرفته را ناچيز برشمرد و گفت: يكي از مشكالت، وجود شركتهاي زيانده بود. شرايط اقتصادي كشور از جمله كاهش قيمت نفت در سالهاي اخير نيز مشكل ديگر پيشرو بود. رييس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: كاهش قيمت نفت اثر مشهودي بر سوددهي شركتهاي زيرمجموعه نفت و محصوالت نفتي داشــته است. با اين وجود سوددهي در سالهاي اول ميتوانست اين كمبودها را جبران كند ولي اينطور نشده است. وي با اشاره به اينكه مبلغ سود اعالمي توسط دولت براي مجلس نيز قابل قبول نيست، افزود: دراينزمينهبايدتحقيقوتفحصجدي در زمينه محاسبه اين مقدار سود انجام گيرد كه در حال پيگيري آن هستيم. پورابراهيمي افزود: اگر مبلغ باقيمانده تا يــك ميليون تومان توســط مردم پرداخت شود (حدود 0۲ هزار ميليارد تومــان)، معادل همان مقداري خواهد بود كه قرار اســت به عنوان ســود به مردم پرداخت شود يعني در واقع دولت از مردم گرفتــه و به آنها برميگرداند. رييس كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اينكه با توجه به تخفيفات در نظر گرفته شــده براي دو دهك اول، صددرصد سود براي آنها تصويب شده و تكليفشان مشخص است، گفت: با اين حال هيچ برنامهاي براي دادن سهام به اين دو دهك وجود ندارد. وي تغييرات مستمر در شركتهاي سرمايهپذير را خالف قوانين دانست و گفت: قرار بود بخشي از مالكيت دولت به افراد جامعه منتقلشودكهنشد.شركتهايمشمول سهام عدالت بهنام مردم ولي بهكام دولت شدهاند. پورابراهيمي با بيان اينكه براي مردم در مورد ســهام عدالت سه حق تعريف شده بود، گفت: اول اينكه حق ورود به تصميمات مديريتي دارند و دوم اينكه حق دريافت ســود دارند و سوم اينكه از حق مالكيت و فروش سهام نيز برخوردارند. رييس كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه با نظر مجلس قرار شده است پرداخت سود سهام عدالت به صورت نقدي به مردم منتفي شــود و رييسجمهور نيز موافقت اوليه خود را با اين پيشنهاد نشان دادهاند، گفت: نفع مردم در عدم پرداخت نقدي و بهجاي آن افزايش ارزش سهام آنهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.