رشد حجم معامالت فرابورس در هفته سوم مهرماه

Jahan e-Sanat - - News - اتفاق

„گروه„بورس- فرابــورس معامالت سومين هفته كاري در مهرماه ۶۹ را با سه عرضه اوليه و يك گشايش نماد در بازارهاي سهامواوراقبادرآمدثابتپشتسرگذاشت ضمن آنكه در مجموع بازارها نيز شــاهد افزايش حجم و تعداد دفعات دادوستدها در مقابلكاهشارزشمعامالتصورتگرفته بود. روزهاي شنبه و دوشنبه هفته منتهي به ۱۲ مهرماه به ترتيب 0۱ درصد از سهام شركتهاي ليزينگ ايران و شرق و آسيا سير ارس در بازار دوم عرضه اوليه شدند تا بهاينترتيبچهارمينوپنجمينعرضههاي امسال در بازار سهام با دو نماد از گروههاي واسطهگري مالي و پولي و حملونقل رقم بخورد. در نماد «ولشرق» تعداد0۳ ميليون سهمودرنماد«حآسا»نيز08 ميليونسهم بهروشثبتسفارشعرضهاوليهشدندتااين دو شركت رسما معامالت خود را در بازار فرابورس آغاز كنند. در هفتهاي كه گذشت همچنينشاهدعرضهاسنادخزانهاسالمي در نماد «سخاب۷» به سرمايهگذاران بوديم تا از اين پس معامالت ثانويه اين اوراق در نمادهاي ســخاب دو تا شش در فرابورس پيگيري شود. كل اوراق «سخاب۷» تعداد ۵۳ ميليون ورقه است و قيمتي كه براي هر ورقه از آن كشف شد رقم 800 هزار ريال بود. سرمايهگذاران همچنين پذيرهنويسي سهام جديد گروه اقتصادي كرمان خودرو ناشي از سلب حقتقدم در افزايش سرمايه را در بازار سوم ادامه دادند. تعداد سهام قابل پذيرهنويسي۹۷۹ ميليونو004 هزارسهم و تعداد سهامي كه از يكشنبه دوم مهرماه تا آخرين روز هفته پيش با قيمت هر سهم يكهزارريالپذيرهنويسيشد۹۱۲ ميليون و 08۶ هزار سهم بود. „معامالت„بازارها همچنينهفتهگذشتهمعامالتفرابورس با دادوستد يكهزار و۵44 ميليون ورقه در ۷0۵ هزار دفعه پي گرفته شد كه ارزش اين معامالت ۱۱ هزار و ۱۳۹ ميليارد ريال بود. افزايش۷۷ واحدی و بيش از004 درصدي حجم و تعداد دفعات معامالت در فرابورس در حالي رقم خورد كه ارزش دادوستدهاي صورت گرفتــه 0۱ درصد كاهش يافت. نگاهيبهتابلويمعامالتبازارهايفرابورسي نشانميدهدتماميبازارهاباافزايشحجم معامالت روبه رو شدهاند همچنين ارزش دادوستدهاآنهانيزبهغيرازبازارسومافزايش يافتهاست.برايناساسدربازارهاياول،دوم و پايه به ترتيب ‪۷۹۵ ۹8،‬ و ۶۱۵ ميليون ســهم به ارزش 0۵۱، يكهــزار و ۶۲۵ و ۷۱8 ميليارد ريال مورد مبادله قرار گرفت كه در هر سه بازار حجم و ارزش مبادالت بهطورمحسوسيدرمقايسهباهفتهپيشين افزايش يافت. رصد معامالت بازار ابزارهاي نوين مالي نيز كه هفته گذشته شاهد يك عرضه و گشايش نماد بود حاكي از آن است حجم مبادالت به ميزان۱۵ درصد و ارزش آن 80۲ درصد رشد كرده است. „آمار„بازار„اوراق„بدهي اوراق بدهــي، صندوقهــاي سرمايهگذاري قابل معامله و اوراق گواهي تسهيالت مســكن هر يك به ميزان ۹، ۹۲ و ۳/0 ميليون ورقه مورد مبادله قرار گرفتند كه ارزش آنها به ترتيب هشت هزار و ‪484 ۳84،‬ و ۵۶۲ ميليارد ريال بود. در خصوص اوراق بدهي شاهد رشد بيش از 00۲ درصدي، ETFها افزايش بيش از 0۳ درصدي و تسهها رشد 0۷ درصدي حجــم و ارزش معامــالت بوديم كه در نوع خــود هفته پررونقي را در خصوص نقلوانتقاالت اين ابزارهاي معامالتي نشان ميداد. همانطور كه اشاره شد گشايش نماد اوراق اجاره دولت براي بازپرداخت بدهيهاي وزارت علوم در نماد «اجاد۱4» نيز در بازار ابزارهاي نوين مالي رقم خورد كه قيمت كشف شده براي هر ورقه يك ميليــون و 0۵ هزار ريال بود. تعداد كل اين اوراق ۵/۲ ميليون ورقه بوده و تاريخ سررسيد آن نيز 4۲ اسفندماه سال ۹۹ است. در سوي ديگر ارزش معامالت خرد بازار سهام شامل معامالت در بازارهاي اول، دوم، پايه، مشتقه و SME به دو هزار و 8۶۲ ميليارد ريال در هفته قبل رسيد كه به ترتيب گروههاي دارويي، انبوهسازي، شيميايي، فلزات اساسي و حملونقل در جايگاه اول تا پنجم صنايعي ايستادند كه بيشترين سهم از ارزش كل معامالت را در اختيار داشتند. در نهايت شاخص كل فرابورس با افت دو درصدي در آخرين روز كاري هفته گذشته در نزديكي ارتفاع0۳۹ واحدي ايستاد تا بازدهي آيفكس از ابتداي سال به شش درصد برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.