5

Jahan e-Sanat - - News -

آمار معامالت هفته ســوم مهرماه، سردي بورس را براي سهامداران بار ديگر به وجود آورد. در حالي كه انتظار ميرفت با تغيير روش توقف و بازگشــايي نمادها در بورس حال و هواي بورس بهتر از هميشه شود و ســهامداران با اعتماد بيشتري در تاالر معامالت خود را دنبال كنند اما اين بازار هفتهاي پرنوســان را تجربه كرد. آمارها نشان ميدهد كه شــاخص كل تنها در دو روز ابتدايي هفته بيش از 800 واحد ريزش را به ثبت رساند و اين نماگر را به كانال 84 هزار واحد كشاند تا مشخص شود همه چيز در بورس با نوسان همراه شده است. ارزش بازار دومين معيار تعيينكننده شرايط بازار سهام نيز در سومين هفته پاييز با بيش از يكهزار ميليارد تومان كاهش روبهرو شد تا بخشي از نقدينگيها از اين بازار يا خارج شده يا از بين رفته باشد. به هر حال در پنج روز كاري بورس تهران در هفته گذشته شاخص كل ۵8۶ واحد افت و كانال ۵8 هزار واحدي را ترك كرد. در اين مدت شاخص آزاد شناور با افت بيش از ۱000 واحدي همراه شد. به گزارش ايسنا، در ۲۱ مهرماه سالجاري شاخص كل بازده نقدي و قيمتي در تراز ۵8 هزار و ۹۲4 واحدي قرار داشــت اما طي پنج روز كاري ۵8۶ واحد افت كرد و به رقم 84 هزار و 44۷ واحدي رسيد. شاخص آزاد شناور نيز در اين مدت با افت بيش از ۱000 واحــدي از كانال ۲۹ هزار و 8۵۶ تا رقم ۱۹ هزار و ۵۱۵ پايين رفت. همچنين شاخص بازار اول با ۱۷۵ واحد كاهش به رقم 8۵ هزار و 84۵ رسيد. شاخص بازار دوم نيز در پنج روز كاري بورس تهران ۹۱0۱ واحد رشد كرد و از طرف 0۹۱ هزار و ۵۶۱ واحدي تا عدد ۹8۱ هزار و ۶4۱ واحدي پايين رفت. همچنين شاخص صنعت نيز ۹8۵ واحد افت كرد و به رقم ۳۷ هزار و ۵۱8 واحدي رسيد. در هفته گذشته شاهد روند اصالحي در شاخص كل بوديم. در اين هفته سهمها در تعداد زيادي از گروهها از جمله فلزيها، خودروييها و نفتيها شاهد روند كاهشي قيمت بودند. در آخرين روز كاري بورس تهران در اين هفته نفتيها عمدتا با روند افزايشــي مواجه بودند البته اين روند افزايشي چندان زياد نبود و عموما به كمتر از يك درصد ختم ميشد. در اين گروه ۳۱ ميليون سهم به ارزش نزديك به پنج ميليارد تومان در ۳4۶۱ نوبت مورد داد و ستد قرار گرفت اما در گروه محصوالت شيميايي تعداد زيادي از سهمها افت كمتر از يك درصــدي در قيمت پاياني را تجربه كردند هرچند تعداد زيادي از ســهمهاي اين گروه جــزو نمادهايي بودند كه تا حدودي به رشد شاخص دامن زدند. چهارشنبه گذشته در گروه استخراج كانههاي فلزي نيز روند قيمت سهمها عموما كاهشي بود، عالوه بر اين در گروه اطالعات و ارتباطات نيز هر سه سهمهاي وب، آتيه دادهپرداز و مبين وان كيش روندي كاهشي در قيمت پاياني را تجربه كردند. در گروه اطالعات ارتباطات ۲۱ ميليون سهم به ارزش پنج ميليارد و 00۶ ميليون تومان دادوستد شد و در گروه استخراج كانههاي فلزي نيز بيش از هشت ميليون سهم به ارزش دو ميليارد و 0۶ ميليون تومان مورد دادوستد قرار گرفت. در ضمن تعداد ۲۱۳۳ ميليون انواع اوراق بهادار در بيش از 8۷۲هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتيب ۹۶ درصد و ۹ درصد افزايش را نسبت به هفته گذشته تجربه كرد. اين درحالي است كه تعداد 40 ميليون واحد از صندوقهاي سرمايهگذاري قابل معامله در بورس تهران به ارزش كل بيش از ۳04 ميليارد ريال مورد معامله قرار گرفت و به ترتيب با ۱۹ و ۳8 درصد افزايش نسبت به هفته گذشته همراه شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.