افزایش ارزش افزوده کاال

Jahan e-Sanat - - News -

شيداملكي- شــهر آفتــاب اينبار ميزبان نخستيننمايشگاهبينالملليچاپوبستهبنديدر ايران است. اين نمايشگاه دريچه مهمي در صنعت چاپ و بستهبندي كشور باز خواهد كرد و حضور و همراهي آلمان به عنوان يكي از مهمترين كشورها در حوزه چاپ و بستهبندي نمايانگر آن است كه ايران نيز پلههاي پيشرفت در اين صنعت را يكي پس از ديگري طي خواهد كرد. اين نمايشگاه با حضور بيش از 150 شركت ايراني و خارجي در حال برگزاري اســت و فردا اختتاميه آن برگزار خواهد شد.

ايران بعد از كشورهاي آلمان، آمريكا، چين، هند، كنيا، روسيه و اندونزي به عنوان هشتمين كشور در دنيا، نمايشگاه صنعت چاپ و بستهبندي را برگزار ميكند. از همين رو ميتوان بر اهميت اين نمايشگاه در توسعه صنعت بستهبندي صحه گذاشــت. اهميت صنعت بستهبندي در جهان توسعهيافته امروز اما منحصر به بستهبندي و تهي از دانش نيست. توجه ويژه به بستهبندي پاك حضور گســترده شركتهاي بستهبندي كه نگاهي سبز به صنعت كشور دارند در اين نمايشگاه بسيار مورد توجه است. شركتهاي بستهبندي مدرن ايراني و اروپايي گويا در اين روش گامهايي مشترك برداشــتهاند و تالش ميكنند با توليد محصوالت قابل بازيافت در صنعت بستهبندي از سرعت آسيب رساندن صنعت به محيطزيست بكاهند و اينبار صنعت را همسو با زندگي سبز پيش برند.

صنعت بســتهبندي امروز عــالوه بر توجه و درك نگاه زيباييشناسي مصرفكننده، نيازمند توجه به اصول و برنامههاي زيستمحيطي نيز هست. از همين رو شركتهايي كه بستهبندي را با نگاه و توجه به طبيعت اجرايي ميكنند در كشورهاي توسعه يافته، پذيرفته شده و مورد اقبال جامعههستند.

همچنين از آنجايي كه خأل مربوط به حوزه صنعت بستهبندي كامال مشهود است برگزاري اين نمايشــگاه با حضور چندين كشور خارجي اميدواركننده است. حال آنكه تبليغات مربوط به برگزاري چنين نمايشگاههايي بايد گستردهتر و با دانش بيشتري انجام شود تا بازديد متخصصان نه تنها از تهران بلكه از ســاير استانها نيز را به ارمغان آورد.

صنعت بستهبندي ارزش افزوده كاال را چندبرابرميكند

محمد حسيني، عضو كميســيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسالمي در بازديد از اين نمايشگاه بينالمللي صنعت چاپ و بستهبندي طي گفتوگويي اختصاصي با «جهانصنعت» به اهميت برگزاري اين نمايشگاه اشاره كرد و گفت: براي برگزاري اين نمايشگاه دير اقدام كردهايم. اين درحالياستكهنهتنهاصنعتبستهبنديدرگروه مهمترين بخشهاي توسعه صنعت و توليد در هر كشــوري است، بلكه از آنجايي كه بازارهاي ما با ركود مواجه است و ما نميتوانيم محصوالتمان را به فروش برســانيم، بهتر آن اســت كه توجه بيشتري به صنعت بستهبندي مبذول كنيم. به هر روي بايد پذيرفت يكي از داليل ركود صادرات و رونق بازار توليد كشور، ركود صنايع بستهبندي و همچنين كيفيت توليدات است كه توجه جدي به آن نميشود.

عضو كميسيون برنامه و بودجه در ادامه تاكيد كرد: اولين موضوعي كــه هر مصرفكنندهاي با آن برخورد ميكند نگاه اســت. به اين معني كــه مصرفكننده در ابتــدا با كيفيت يك كاال برخورد نميكند بلكه با شكل ظاهر آن برخورد ميكند. متاسفانه چون كه در صنايع بستهبندي نتوانســتهايم رشــد خيلي خوبي داشته باشيم محصوالت خيلي خوبمان كه ميتوانند در دنيا حرفي براي گفتن داشته باشند و به واقع بينظير باشند هم نتوانستهايم از زاويه ارزش افزوده مورد نياز آن استفاده كنيم و استفاده الزم را در اقتصاد به دست آوريم.

بستهبندي توسعهيافته الزمه حضور در اقتصادجهاني

حسينيهمچنينبااشارهبهاهميتپتانسيلهاي نمايشگاههاي بينالمللي معتقد است: استفاده از پتانسيلهاي الزم نمايشگاهي به اين وسعت دو حاصل مهم را خواهد داشــت؛ از يك سو افرادي كه قصد فعاليت در صنعت بســتهبندي را دارند، به شيوهها و روشهاي ديگر كشورهاي جهان پي خواهند برد و همچنين صنعت بستهبندي و چاپ را ميتوان بهطور حرفهاي و جدي وارد كشور كرد. براي مثال پســته و زعفران به عنوان دو نمونه از بهترين محصوالتي كه در كشور توليد ميشود، در كشورهاي خارجي با ماركها و بستهبنديهاي خارجي در بازارهاي دنيا عرضه ميشــود. اين در حالي اســت كه تالش و كوشش براي توليد اين محصوالت از سوي كشاورزان ايراني انجام ميشود اما بهرهوري از ارزش افزوده به دســت كشورهاي خارجي خواهد بود. نماينده تفرش با ابراز نگراني از ركود صنعت بستهبندي كشور گفت: بيتوجهي به صنعت بستهبندي را حتي در صنايع معدني نيز شاهدهستيم.درحاليكهايرانبهترينمعادنسنگ را به خود اختصاص داده است اما سنگهاي ايران بهطورخامبهكشورهايخارجيبهفروشميرسدو درنهايتكشورهاييمثلايتاليافقطوفقطبهدليل برشهايخاصونوعنگاهشان،اينمحصوالترادر شكلنهاييباشكليمتفاوتباچندينبرابرقيمت به فروش ميرسانند.

بنابراينبرايخروجازركودوصادراتمحصوالت به شكل پذيرفتهشده در بازار جهاني يكي از نقاطي كه بايد خيلي جدي بــه آن توجه كنيم، بحث بستهبندي است. مساله بستهبندي فقط مشمول محصوالت صادراتي نميشود و در مورد محصوالت غذايي داخلي نيز بايد به آن توجهي جدي شود. فراموشنكنيدتوجهمصرفكنندگانبهماركهاي خارجيوبستهبنديهايزيبابيانگرآناستكههر قدر در اين بخش پيشرفت كنيم، ميتوان كمك شايان توجهي را به اقتصاد كشور كرد.

راهكار مجلس براي خــروج از ركود بستهبندي

محمد حسيني پيرو برنامه مجلس در راستا توسعه صنعت بستهبندي كشور گفت: مجلس شوراي اســالمي دو كار مهم در اين مورد انجام داده اســت؛ ابتدا برنامهريزيهايي كه در برنامه ششم توسعه بيان شده و براساس آن چشماندازي براي دولت ترسيم شد تا از سرمايهگذاري خارجي اســتفاده كند و حاصل آن رشد هشت درصدي باشد. از سويي ديگر در حوزه مالي همه تالشي كه ميشود، براساس رشد صادرات در كشور است. از همينرو است كه اين بخش تسهيالت بيشتري را به خود اختصاص داده است. همچنين براي انجام ســرمايهگذاري در حوزههاي صنايع بستهبندي و صنايع تبديلي- توليدي كشــور بهعنوان يك آيتم نگاه شــده است. از همينرو است كه اگر به اولويتهاي صندوق توسعه ملي توجه كنيد، يكي از اين اولويتها، صنايع بستهبندي و تبديلي است. مصوبهاخيريكهمجلسدرارتباطبااشتغالبخش روســتايي داشته، اين بود كه به صنايع تبديلي و بستهبندي در حوزههاي روستايي بپردازيم چراكه به واقع شاهديم كشاورزان و روستاييان توليداتي در اختياردارندوفقطبهدليلعدمتواناييدرعرضهوبه دست آوردن بازار فروش، محصول از دور خارج شده وغيراقتصاديشدهاست.بنابراينتمامنگاهمجلس بهسمتيبودهاستكهدراينحوزهنيزحمايتهاي الزم را از افرادي كه تالش ميكنند وارد اين صنعت شوند، حمايتهاي الزم را انجام دهد.

روابط غيرمستمر با شركتهاي بزرگ جهاني

اما توسعه روابط خارجي با كشورهايي كه در نمايشگاه شركت ميكنند؛ در كدام نقطه از توسعه است؟ اين نماينده مجلس همچنين در اين باره معتقداست:يكيازمشكالتيكهتاكنونباآنمواجه شدهايم،عدمپيگيريروابطمستمرباشركتهايي استكهبازحماتفراوانبهنمايشگاههايبينالمللي دعوتميكنيم.نحوهبهرهبرداريخردمندانهازروند تشكيل نمايشگاه امري مهم است كه نسبت به آن بيتوجهي شده اســت. عاملي كه اين مشكل را دامن ميزند، نگاهي دولتي به اقتصاد كشور است. اين نگاه دولتي موجب كاهش ارتباطات با بخش خصوصيميشود.

نكتهآسيبزنندهديگر،عدمتسهيلبرايايجاد روابط خارجي و فراهم كــردن رواديد الزم براي رفتوآمدهاست، در نتيجه تاجر ايراني هم اگر بنا باشــد براي برقراري روابط تجاري به كشورهاي ديگرمراجعهكند،دچارچالشخواهدشد.بنابراين نكتهخوشايندياستكهدولتورسانههاتبليغات گستردهايدرموردچنيننمايشگاههاييانجامدهند تا بخش خصوصي شاهد اين فعاليتها باشد.

حضور كشور آلمان در اين نمايشگاه بهعنوان يكي از مهمترين شركتكنندگاني كه در صنايع بســتهبندي هم فعال اســت و همچنين رابطه مســتحكمتر و بهتري بعد از برجام با ايران پيدا كرده است ضروري است دولت و بخش خصوصي از اين شرايط استفاده كنند. در اين ميان اما بايد به نقش مهم رسانهها نيز اشاره كرد. مطالبه ادامه رابطه با كشــورهاي توسعهيافته در صنايع چاپ و بســتهبندي امري است كه بايد تكرار شود و با

.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.