«درآمد»‌كمتر‌از‌«هزينه»

Jahan e-Sanat - - News -

مقايسه وضعيت بودجه خانوار نشان ميدهددرپنجسالگذشتههموارههزينه خانوارها بيش از درآمد ماهانه آنها بوده است. بررسي و مقايسه ميزان بودجه اعم از درآمد و هزينه خانوار در مناطق شهري كشور از سال 0۹۳1 تاكنون حاكي از آن است كه متوسط «درآمد ماهانه» خانوار از حدود يك ميليون و۳۹۳ هزار تومان در سال0۹ به حدود سه ميليون و۹۶۲ هزار تومان در سال 5۹ افزايش يافته است. در عين حال «هزينه ماهانه» خانوار از حدود يك ميليون و ۹۴۴ هزار تومان به بيش از سه ميليون و 5۷۲ هزار تومان در سال گذشتهرسيد.

نگاهي به آمار بانك مركزي و بررسي ميزان درآمد- هزينه خانوار به تفكيك هر سال نشان ميدهد «متوسط درآمد ســاالنه» يك خانوار شــهري در سال 0۹۳1 حدود ۶1 ميليون و ۹1۷ هزار و 00۷ تومانو«متوسطهزينهساالنه»نيز ۷1 ميليون و۲۹۳ هزار و00۶ تومان بوده است. اين آمار نشان ميدهد هر خانوار ايراني در سال 0۹ در ازاي درآمد ماهانه يك ميليون و ۳۹۳ هزار تومان، به ميزان يك ميليــون و ۹۴۴ هزار تومان هزينه داشته است يعني درآمد خانوار نسبت به هزينه منفي بوده است.

همچنين در ســال 1۹۳1 متوسط درآمد ناخالص ســاالنه خانوار به حدود 0۲ ميليــون و 50۹ هزار و 00۹ تومان و درآمــد ماهانه به يك ميليون و ۲۴۷ هزار و 00۲ تومان رسيد. در مقابل نيز متوسط هزينه ساالنه خانوار حدود 1۲ ميليون و۴5۶ هزار تومان و هزينه ماهانه يك ميليــون و ۴0۸ هزار 500و تومان بود. مشاهدات آماري از وضعيت بودجه خانوار در سال ۲۹۳1 نيز حكايت از آن دارد كه متوسط درآمد ساالنه خانوار در اين حدود ۷۲ ميليون ۶۸۶ هزار و 00۷ تومان و متوســط هزينه ساالنه نيز ۸۲ ميليون و ۶۴۴ هزار و 00۲ تومان اعالم شد. به عبارتي هر خانوار ايراني در ازاي درآمد ماهانه دو ميليــون و ۷0۳ هزار توماني، حــدود دو ميليون و 0۷۳ هزار تومان هزينه كرده است.

به گزارش مهر در ســال ۳۹۳1 نيز هزينه خانوار همچنان بيش از درآمد بود بهطوريكه متوسط درآمد ساالنه خانوار حدود 1۳ ميليون و ۲۸۳ هزار تومان و در مقابل متوسط هزينه ساالنه خانوار ۲۳ ميليون و ۶۷۸ هزار تومان بود به اين معنا كه درآمد ماهانه خانوار در اين سال دو ميليــون و 51۶ هزار تومان و هزينه ماهانه خانوار دو ميليــون و ۹۳۷ هزار تومان برآورد شد.

اما در ســال ۴۹۳1 ميزان درآمد و هزينه خانوار برابــر بود بهطوريكه هر خانــوار ايراني در اين ســال در ازاي دو ميليون و ۸۳۹ هزار و 00۲ تومان درآمد، معادل دو ميليــون و ۸۳۹ هزار و 00۸ تومان هزينــه كردند كه ميتوان گفت در ســال ۴۹۳1 ميــزان دخل و خرج خانوار برابر شد.

متوسط درآمد ساالنه خانوار در سال ۴۹۳1 نيز معــادل 5۳ ميليون و ۸5۲ هــزار و 00۶ تومان و متوســط هزينه ســاالنه 5۳ ميليون و 5۶۲ هزار و 100 تومان برآورد شد.

در نهايت در سال 5۹۳1 مجدد بين متوسطدرآمدومتوسطهزينهخانواريك شكاف اندك ايجاد شد در حالي كه در اين سال متوسط درآمد ساالنه از حدود ۹۳ ميليون و ۷۳۲ هزار تومان بود اما ميزان هزينه ساالنه به ۹۳ ميليون و 00۳ هزار تومان افزايش يافت.

با ايــن حال درآمد ماهانه هر خانوار بهطور متوســط در ســال گذشته سه ميليــون و ۹۶۲ و 00۸ تومان و هزينه ماهانه نيز سه ميليون و 5۷۲ هزار تومان بود.با اين حال بررسي آمار پنج ساله دخل و خرج خانوار در نيمه دهه 0۹ نشــان ميدهد هر چند بهطور طبيعي ساالنه ميزان درآمد و هزينه خانوار رشد داشت اما در هر ســال ميزان «هزينه» همواره بيش از «درآمد» بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.