بازرسان‌كار‌مظلوم‌واقع‌شد‌هاند

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- معاون تنظيم روابط كار وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ميگويد: بايد در بحث ايمني به آموزش اهميت دهيم تا حداقل حوادث را در كار داشته باشيم. احمد مشيريان با بيان اينكه بايد نگاههاي موجود نسبت به مقوله ايمني تغيير كند و با فرهنگسازي و انجام يكسري اقدامات از حوادث كار جلوگيري شود، افزود: بازرسان كار به نوعي مظلوم هستند و تا زماني كه حادثهاي رخ نداده است، كمترين اهميت را دارند.

وي تصريح كرد: بايد در بحث ايمني به آموزش اهميت دهيم تا حداقل حوادث را در كار داشته باشيم. معاون روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تاكيد كرد: در بحث ايمني الزم است نظرات مسووالن ايمني شنيده شود و براي عملياتي شدن آنها سرمايهگذاري كنيم. وي گفت: ايمني از نكاتي است كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بر آن تاكيد دارد و كارگروه معدن براي كاهش حوادث شغلي بهويژه در بخش زغالسنگ تشكيل شده است. مشيريان با بيان اينكه وضع ايمني در معادن استان كرمان خوب است، افزود: اميدواريم پيام كارگران و معدنچيان را بشنويم و به خوبي به مسووالن برسانيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.