ادعاي‌ه ‌مرده‌بودن‌استاندارد‌ايران‌با‌كشورهاي‌پيشرفته‌

Jahan e-Sanat - - News - با صنعت

درحاليكهبرخيكارشناسانمعتقدند چندان اهميتي به مبحث استاندارد در زمينههاي مختلف بهخصوص در حوزه صنعت داده نميشــود و ايــران از اين جهت با كمبود اطالعات علمي مواجه است،رييسسازمانملياستانداردگفت: استانداردهايايرانهمردهبااستانداردهاي كشورهايپيشرفتهاست.

نيره پيروزبخت اظهار كرد: در حال حاضر ايران بين ۳۶1 كشوري كه عضو ايزو هســتند، ايران داراي رتبه ۳۲ در هياتمديره فني ســازمان بينالمللي استاندارد است و امسال نيز يك نفر به نمايندگي از كشور ما عضو اين مجموعه شده ايران در شوراي سياستگذاري ايزو، رتبه ۷۲ را كســب كرده كه اين نشان ميدهد از نظر سطح استانداردها جاي هيچگونه نگراني نيست. وي اظهار كرد: در حال حاضر اكثر استانداردهاي ايران منطبقومعادلاستانداردهايبينالمللي كشورهاي پيشرفته است و كشور ما در مقايسه با ساير كشورها، داراي جايگاه خوبي در سازمان بينالمللي استاندارد اســت. به گزارش ايسنا، رييس سازمان ملي استاندارد كشور بيان كرد: اميدوارم واحدهاي توليدي و خدماتي، توليدات خودرامنطبقبا استانداردهايبينالمللي پيش ببرند. وي با اشاره به تحريمهايي كه طي سالهاي گذشته به كشور اعمال شده بود، گفت: با توجه به دليل وجود سياستهايگذشته،تمامكاالهايكشور مشمول مقررات استاندارد قرار نگرفته و حدود هزار كاال در داخل كشور مشمول استانداردها بوده است و ميتوان گفت در سالهاي اخير، برخي واحدهاي توليدي تنهابهفكرادامهحياتخودبودهوتوجهي بهارتقايكيفيتتوليدكاالهانشدهاست. در حال حاضر سازمان ملي استاندارد با تاكيداتفراوانوتبليغاتكاالياستاندارد ايراني و پويشي كه به راه انداخته، مردم را به خريد كاالي استاندارد ايراني سوق ميدهد و اميدوارم واحدهاي توليدي نيز ســطح كيفيت و استاندارد محصوالت خود را ارتقا دهند و وارد فضاي بازارهاي بينالملليشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.