انتظاراتي‌كه‌با‌دولتي‌بودن‌صنعت‌خودرو‌برآورده‌نم‌يشود

Jahan e-Sanat - - News - تلنگر

عضو كميســيون صنايع و معادن مجلس معتقد است با اجراي واقعي اصل «۴۴»قانوناساسيبسياريازمشكالتو نقدهانسبتبهقيمتوكيفيتدرصنعت خودرو حل خواهد شد. در اين خصوص محمدرضامنصورياظهارداشت:تازماني كه صنعت خودرو ايران دولتي اســت و دولت همچنان ســهامدار در اين حوزه از صنعت اســت، نميتوان انتظاري در حوزه دستيابي به رقابتپذيري در توليد، كيفيت و قيمت در بخش خودروسازي كشور داشت.

وي با اشاره به نقش رقابتپذيري در توسعه صنعت خودرو تاكيد كرد: مديري كه حقوقبگير دولت است، مسلما انگيزه چنداني در زمينه ارتقاي توليد و كيفيت و ورود بــه جريان رقابتپذيري نخواهد داشــت. منصوري همچنين بر اهميت حضورمستقلشركتهايخارجيدربازار خودرو ايران تاكيد كرد و گفت: در صورتي كه امكان حضور مســتقل شركتهاي خارجي و سرمايهگذار در صنعت خودرو ايران فراهم شــود، شاهد رفع انحصار و ايجاد رقابت در بازار داخل خواهيم بود ضمناينكهبرجرياناشتغالزاييدركشور نيز تاثير خواهد گذاشــت. وي افزود: تا هنگاميكهتوانمنديدرمجموعهصنعت خودرو كشور ارتقا نيابد، بيشك امكان رقابتپذيري فراهم نخواهد شد.

بهگزارشخبرخودرو،عضوكميسيون صنايع و معادن مجلس خاطرنشان كرد: البته حضور مستقل شركتها با باالترين حجم سرمايهگذاري عالوه بر تحول در روند توليد و مديريت شركتهاي داخلي، بر كاهش جريــان هزينههاي توليد در صنعت خودرو موثر خواهد بود.

وي همچنيــن بــا توجه بــه الزام خودروســازان به ارتقاي استانداردهاي كيفيوايمنيوفرصتتعيينشدهدراين راستااظهارداشت:باوجوداينتالشهايي در اين زمينه صورت گرفته اما همچنان راه زيادي باقي است هر چند در اين راستا مديران شــركتهاي خودروساز مقصر نيستند و آنها وارث شركتهاي بزرگي باانبوهيازبدهيهايانباشتههستندكه قطعامديريتبراينشرايطبسيارسخت و دشوار است.

منصوري افــزود: البته بهكارگيري مديران توانمنــد و آموزش نيروهاي متخصــص نيز ميتواند مســير كلي صنعت خودرو ايــران را تغيير داده و موجب تحول در صنعت و بازار خودرو ايران شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.