ظرفیت درآمدزایی ساالنه 7 میلیارد دالر

Jahan e-Sanat - - News -

گردشگری پزشکی طبق تعریف سازمان جهانی گردشگری، توریسم پزشکییعنیسفربهمنظوردرمانبیماریهایجسمی یا انجام نوعی از عملهای جراحی زیر نظر پزشکان در بیمارستانها یا مراکز درمانی. گردشگری پزشکی از زیرشاخههای گردشگری سالمت است. این نوع سفر از اوایل ۰۹۹۱ به دالیل مختلفی همچون جهانی شدن و آزادسازی تجارت، تغییرهای نرخ ارز در اقتصاد، در نتیجه محبوبیت کشورهای آسیایی از این حیث و بحرانهای اقتصادی در منطقه کشورهای آسیایی (که سبب شد بیشتر به این صنعت توجه شود) رایج شد. قیمت یکی ازاصلیترینفاکتورهایموفقیتتوریسمپزشکیاست. براینمونه،بیشتریندالیلسفرهایپزشکیآمریکاییها به دلیل قیمتهای ارزان در سایر کشورهاست. عمل اسپینال فیوژن در آمریکا قیمتی حدود ۲۶ هزار دالر دارد. در حالی که همین عمل جراحی در مالزی برابر است با ۶ هزار دالر. زمان و سرعت نیز از عوامل بسیار مهم هستند. در کانادا، زمان انتظار برای عمل جراحی مفصلرانبرابراستبا۶۲ هفتهدرنوبتماندن،درحالی کههمینعملدرسنگاپور،تایوانیاهند،درعرضچند روز پس از پذیرش بیمار قابل انجام است.

محدودیتیبرایارائهخدماتپزشکینداریم

او در رابطــه بــا هزینههای خدمات پزشــکی به توریستها گفت: «گردشگران خارجی تقریبا دو برابر ایرانیها برای خدمات پزشکی هزینه میکنند. بعضی از مراکز پول کمتری دریافت میکنند، چیزی نزدیک به تعرفه بیمارستانهای خصوصی برای ایرانیها و بعضی دیگر ممکن است تا دو برابر تعرفهها را افزایش دهند. بنابراین تعرفه بیماران خارجی حدودا یک تلورانس دو برابری دارد.»

صدور مجوز برای پذیرش بیماران خارجی پذیرش بیماران خارجی در این بخش وجود دارد.»

نایب رییس انجمن توسعه گرشگری سالمت در رابطه با آمار گردشگران سالمت در ایران اعالم کرد: «به دلیل اینکه ما پرتال جامع گردشگری سالمت نداریم و گردشگری سالمت یک مقوله بینبخشی است و بیش از پنج دستگاه در این مقوله درگیر هستند، آمار دقیقی وجود ندارد، اما به طور متوسط ساالنه حدود ۰۰5 هزار نفر گردشگر سالمت به ایران سفر میکند.»

او ادامه داد: «در ایران حوزههای پزشکی که بیشترین مراجعهکننده خارجی را دارد، جراحی پالســتیک و زیبایی، عمل قلب، چشمپزشــکی، اورلوژی نازایی و ارتوپدیهستند.»

گردشگریطبیعتدرمانی گذاشــته است. درحال حاضر در ایران مراکز بسیاری وجود دارد که در کنار منابع طبیعتدرمانی، امکانات اقامتی، رفاهی و نظارت پزشکی را برای گردشگران آماده کردهاند تا گردشگران بتوانند در آرامش و رفاه کامل از این نعمتهای خداوند استفاده کنند.

نایب رییس انجمن توسعه گردشگری سالمت در رابطه با گردشگران طبیعتدرمانی و ظرفیتهای طبیعی ایران توضیح داد: «در بحث گردشــگری سالمت، مقوله گردشگری درمانی و پزشکی بسیار مثبت و رو به رشــد است و ما ساالنه درآمد ارزی خوبــی از این راه کســب میکنیم. بخش دیگری که اخیرا فعال شــده و آییننامههای آن در حال عملیاتی شدن است، توریسم طبیعتدرمانی است. خوشبختانه طب سنتی ما هم در قالب گردشگری طبیعتدرمانی میگنجد و ظرفیت منحصر به فردی اســت که ایران از آن برخوردار است. عالوه بر این در حوزههای غارهای نمــک، مراکز لجندرمانی، جنگلدرمانی، چشمههای آب گرم ...و ظرفیتهای بالفعل و بالقوهای در ایران وجود دارد. اکنون با ایجاد ســالمتکدههای طب سنتی در این حوزه جهش پیدا کردهایم و مراجعات بسیار زیادی از کشورهای آلمان، کانادا، کویت، امارات، آذربایجان، گرجستان و ترکیه داریم.» چارچوبدهکدههایسالمتمشخصنیست محمد پناهی در رابطه با دهکدههای ســالمت در ایران گفت: «در حوزه دهکدههای ســالمت مباحث پیچیدهای وجود دارد. یک بحث کلی به اسم دهکده سالمت مطرح شده است اما هنوز آییننامه، مقررات و ضوابطی در خصوص اینکه دهکده سالمت حاوی چه چیزهایی باشد، نداریم. اگر هم این دهکدهها در نقاطی از ایران تاسیس شده، مجموعههای خامی هستند که هنوز شکل و شمایل واقعی خود را پیدا نکردهاند. به نظر می سد در این حوزه باید کارهای کارشناسی علمی، تحقیقات میدانی و مطالعات تطبیقی انجام شوند تا بتوانند این قالبها را بومیسازی کنند. مثال دهکده سالمت در شمال ایران ظرفیت جنگلدرمانی دارد ولی همین دهکده سالمت در سرعین ظرفیت آبدرمانی دارد. بنابراین دهکدههای سالمت به نسبت اقلیمها باید طراحی شوند.»

او با انتقــاد از چارچوبهای قانونی گردشــگری ســالمت مطرح کرد: «معضل بزرگی که وجود دارد، این اســت که به جهت اینکه ما چارچوبهای قانونی مشــخصی برای متولیان گردشگری سالمت نداریم، بنابراین شــورای گردشگری سالمت به جهت اینکه مصوبه هیات دولت را ندارد، عمال فاقد قدرت اجرایی و نظارت است. اگر بخواهیم در بحث گردشگری سالمت صاحب جایگاه خوبی شویم، نباید تمام بار آن به دوش سازمان میراث فرهنگی یا وزارت بهداشت باشد. باید یک مرجع باالدستی با اختیارات کامل، بودجه الزم و قدرت نظارت بر تمام فرآیندهای گردشگری سالمت وجود داشته باشد.» چشمانداز در ایران متولیان گردشگری پزشکی شامل سه نهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، وزارت بهداشت و درمان و وزارت امور خارجه میشود. توسعه و گسترش توریسمپزشکینیازمندهمیاریوهمکاریبیشتری(در مقایسهباسایرکشورها)استکهتاکنوناینهماهنگی به شکل کاملی وجود نداشته است.

طبق آمار سازمان بهداشت جهانی تا سال ۱۱۰۲ میالدی، ســاالنه ۰5 میلیاد دالر از طریق توریسم پزشــکی عاید کشورهای مقصد شد. در مورد ایران نیز اعتقاد بر این است که ایران توانایی جذب ساالنه حدود یک میلیون توریست پزشکی را دارد که این مقدار برابر با درآمدی معادل هفت میلیارد دالر برای کشور خواهد بود.

محمد پناهی در رابطه با درآمد ایران از گردشگری سالمتبه«جهانصنعت»گفت:«محاسباتاولیهنشان میدهد درآمد ایران از این حوزه در سال گذشته حدودا ۲/۱ میلیارد دالر بوده است. به اعتقاد من این ظرفیت تا هفت میلیارد دالر قابلیت گسترش دارد. برای اینکه به این چشمانداز در این حوزه برسیم، باید نگاه متولیان و مدیران ارشــد کشور به حوزه گردشگری با رویکرد گردشگری سالمت باشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.