8

Jahan e-Sanat - - News -

سعیدنوروزجو- گردشگری پس از صنعت نفت و خودروسازی، سومین صنعت بزرگ دنیا به شمار میرود و ایران در این حوزه از ظرفیتهای بسیار زیادی برای کسب درآمد برخوردار است. گردشگری به شاخههای مختلفی تقسیم میشود که امروزه در دنیا گردشگری سالمتیکیازمهمتریناینشاخههاست.ایراننیزقصد دارد در سالهای پیش رو سرمایهگذاری هدفمندی در این حوزه داشته باشد. البته این در گرو برنامهای مدون برای پیشرفت صنعتی است که آنطور که باید و شاید مهم شمرده نشده است.جهان صنعت در گفت و گو با محمد پناهی نایب رییس انجمن توسعه گردشگری سالمت چشمانداز این شاخه مهم از صنعت گردشگری را بررسی کرد. گردشگری سالمت سازمان جهانی گردشگری )unWTO( به طور خاص، گردشگری سالمت را چنین تعریف میکند: استفاده از خدماتی که به بهبود یا افزایش سالمتی و افزایش روحیه فرد (با استفاده از آبهای معدنی، آب و هوا یا مداخالت پزشکی) منجر میشود و در مکانی خارج از محل ســکونت فرد- که بیش از ۴۲ ساعت است- به طول میانجامد. مقوله گردشگری سالمت فراتر از گردشگری درمانی است. آبهای گرم و معدنی و لجندرمانی همراه با امکانات طبیعی نیز شامل مقوله گردشگریسالمتاست.شعارجهانیتوریسمسالمت، امکانــات و خدمات در حد کشــورهای جهان اول یا پیشرفتهوقیمتهاوهزینههادرحدکشورهایدرحال توسعه و جهان سوم است. گردشگری سالمت از زمان یونان و روم باستان وجود داشته و سپس به بسیاری از کشورهای اروپایی و نقاط دیگر دنیا توسعه یافته است. از زمان باستان، افراد زیادی به منظور فراغت روحی و درمان به مجاورت رودخانه و آبهای معدنی میرفتند. آبهــای گرم از قدیماالیام بــا آرامش و تجدید قوای جسمیوروحیانسانهمراهبودهاست.استفادهکنندگان از اینگونه آبها، قرنهاست که در آبهای گرم آبتنی میکنند و از آب چشمههای معدنی مینوشند.

گردشگری سالمت به دو بخش گردشگری پزشکی و گردشگری طبیعتدرمانی تقسیم میشود.

دکتر محمد پناهی در گفتوگو با «جهان صنعت» در رابطه با محدودیتهای ارائه خدمات پزشــکی به توریستها گفت: «ساختار نظام سالمت و گردشگری سالمت به گونهای است که مطلقا خدمات پیوند اعضا را به توریستها ارائه نمیکنیم.»

او این موضوع که عدهای توریست با شناسنامههای جعلی به ایران سفر میکنند تا پیوند عضو انجام دهند را تکذیب کرد و گفت چنین چیزی امکان ندارد.

پناهیدررابطهبانوعپذیرشبیمارانخارجیتوضیح داد: «در بحــث پذیرش بیماران بینالملل با دو مقوله مواجهایم؛ یکی بحث بیمارستانهای دولتی است که در این مورد اولویت با بیماران ایرانی است. وزارت بهداشت و مراکز درمانی دولتی مکلفاند به بیماران داخلی خدمات دهند و مازاد آن را بیمار خارجی پذیرش میکند. دوم بحث بیمارســتانهای خصوصی اســت که در ایران زیرساختهای بسیار خوبی وجود دارد و در حال حاضر نیز ارائه خدمات به بیماران خارجی با شرایط مطلوبی در حال انجام است. یکی از کارهای مفیدی که وزارت بهداشت در این مدت انجام داده این است که برای ۰۰۲ بیمارستان تخصصی و فوقتخصصی مجوز ایپیدی صادر کرده است. یعنی این بیمارستانها بخش پذیرش بیماران بینالملل را دارند و تمام استانداردهای الزم برای

ســفر درمانی بــه مراکز دارای منابــع و خدمات درمانی طبیعی تحت نظارت پزشــک را گردشگری طبیعتدرمانی میگویند. این منابع و خدمات طبیعی شــامل چشــمههای آب گرم، دریاچه نمک، آفتاب درخشان، لجن طبی، ماســاژ طبی، حمام گیاهی و همچنین محیط زیســت زیبا، پاک و آرام به منظور بهبود بیماران پوستی، تنفسی، روماتولوژی، عضالنی یا گذراندن دوران نقاهت بعد از درمان و عملهای جراحی صــورت میگیرد. به لطف خدا، طبیعت متنوع ایران انواع و اقسام منابع طبیعتدرمانی را در اختیار انسانها

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.