همكاري اپل با الجي براي توليد آيفون انعطافپذير

Jahan e-Sanat - - News - با تکنولوژی

شركت اپل براي طراحي و توليد گوشي هوشمند آيفوني كه به صفحه نمايش تاشو و منعطف مجهز است، با شــركت الجي ديسپلي در حال همكاري است.

بنــا بــر گزارشهــاي منتشــر شــده توســط ‪،The Bell‬ شركت الجيديسپلي به تازگي فرآيندهاي توليد صفحــه نمايشهاي خميده و منعطف اولد را در دســتور كار خود قرار داده است كه شركت آمريكايي اپل قصد دارد با هدف رقابت با رقيب كرهاي خود يعني سامســونگ، نسل جديدي از گوشيهاي هوشمند آيفون خود را با بهرهمنــدي از اين قابليت جديد توليد و به بازار عرضه كند.

چند هفته پيش بود كه شــركت سامسونگ اعالم كرد قصد دارد پس از آغاز سال جديد ميالدي ۸۱۰۲، از گوشي جديد تاشوي خود (گلكسي ايكــس) رونمايي كنــد. البته طبق گزارشهاي منتشــر شــده گوشي تاشوي سامســونگ احتماال تا پيش از پايان ســالجاري ميالدي به بازار عرضه خواهد شد.

الزم به ذكر است اين موج جديد رقابتــي ميان غولهــاي تكنولوژي بهخصوص ميان سامسونگ و اپل به تازگي بسيار اوج گرفته و بدين ترتيب، بســياري از كارشناســان باور دارند سامسونگ بيشتر براي منحرفكردن افكار عمومي از رويــداد رونمايي از محصــوالت اپل، اقدام به اعالم زمان معرفي گوشي جديد و تاشوي خود كرده است.

طبق آمار و گزارشهاي بهدست آمده، بايد به اين نكته اشاره كرد كه توليد پنلها و صفحههاي نمايش مورد نظر اپل، از سال ۰۲۰۲ ميالدي آغاز خواهد شد كه ميتواند نشاندهنده به تعويق افتادن برنامه معرفي آيفون تاشــو و منعطــف و همچنين عقب افتادن از گوي رقابت با سامســونگ باشد.

طراحي و ساخت اين گوشيهاي تاشــوي جديــد، بســيار خالقانه و جذاب بهنظر ميرســد و در صورتي كه اين طرح تبديــل به توليد انبوه و گســترده چنين محصوالتي شود، سامســونگ و اپل قادر خواهند بود بدون افزايــش ابعاد فيزيكي صفحه نمايش گوشيهاي خود، به كاربران اجازه دهنــد تنها در صورت لزوم، از نمايشگرهاي بزرگتري استفاده كرده و لذت ببرند.

شركت الجي ديسپلي دو تا سه ســال پيش بود كه نمونه نخستين و اوليــه پنل اولد منعطــف خود را توليد كرد و هماكنون نيز مشــغول بهينهســازي و افزايش مقاومت اين محصول است.

به گزارش ايســنا، سامسونگ به عنوان بزرگترين توليدكننده پنلهاي اولد براي اســتفاده در گوشــيهاي هوشــمند، در حال حاضــر نياز اپل بــراي توليد پنلهاي اولد آيفون ۰۱ را تامين ميكند و انتظار ميرود اين شركت كرهاي در سال آينده ميالدي نيز همچنان بهعنوان تنها تامينكننده نياز اپل بهشمار آيد.

توليد انبــوه پنلهاي اولد الجي قرار اســت براي نخســتين بار براي سازندگان چيني گوشيهاي هوشمند مورد استفاده قرار گيرد. اين در حالي است كه همكاري اين شركت با اپل براي توليد پنلهاي اولد از سال 9۱۰۲ ميالدي كليد زده خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.