فيلترينگ كانالهاي ضد انقالب در دستور كار

Jahan e-Sanat - - News -

دبير شوراي عالي فضاي مجازي كشور از فيلترينگ كانالهاي ضدانقالب خبر داد وگفت: به پيشنهاد اعضاي كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه موضوع فيلتر كانالهاي ضدانقالب در دستور كار قرار ميگيرد.

ابوالحســن فيروزآبادي درباره اينكه آيــا كانالهاي ضدانقالب فعال فيلتر ميشوند، اظهار داشت: كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه مشغول است و اگر بتواند اين كانالها را فيلتر ميكند. وي درباره اينكه وزير ارتباطات گفته نظام درباره اين موضوع يكصداست، افزود: قطعا همينطور است و مواردي كه در قانون وجود دارد، بايد رعايت شــود. همچنين در اعمال قانون اگر مشكلي وجود دارد بايد برطرف شود.

رييس مركز ملي فضاي مجازي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه آيا وزارت ارتباطات درخواستي براي فيلتر شدن كانالهاي ضدانقالب داشته يا خير، به فارس گفت: ما كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه را داريم و در آن هر يك از اعضا ميتوانند تقاضا دهند تا كانالها فيلتر شوند.

وي افزود: برخي موارد را نيروي انتظامي درخواست ميدهد و در برخي موارد هم وزارت اطالعات يا قوه قضاييه پيشنهاد فيلتر شدن كانالها را ميدهند كه مورد بحث، تبادلنظر و رايگيري قرار ميگيرد و معموال موافقت ميشود.

فيروزآبادي با بيان اينكه فيلترينگ كانالهاي ضد انقالب يك اقدام جاري است، گفت: كارگروه هر تصميمي بگيرد، فورا انجام ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.