جزییات‌توافق‌بوئینگ-‌ایرا‌نایر‌افشا‌م ‌یشود

Jahan e-Sanat - - News - گزارش 2

گروه حملونقل- دولت آمریکا از یک دادگاه فدرال در این کشــور خواست مهلت افشای جزییات توافق میان بوئینگ و ایرانایر را بــرای دو ماه تمدید کنــد. دولت دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا روز پنجشنبه از یک دادگاه فدرال این کشــور خواســت ضرباالجل دوماهه درباره افشای جزییات توافق شــرکت بوئینگ- ایرانایر را تمدید کند. به نوشــته ســیانان ترامپ خواستار انجام برآوردهایی درباره این اســت که آیا افشــای جزییات این قرارداد با مانعتراشی در اجرای توافق هســتهای ایــران و گروه ۱+۵ (برجام) مخل سیاست خارجی آمریکا هست یا خیر.

دادگاه فدرال شــهر شیکاگو، چند هفته پیش از دولت ترامپ خواسته بود درباره این موضوع که آیا شرکت بوئینگ باید جزییات توافق خود بــا ایران را افشــا کند یا خیر، اعــالم نظر کند. این درخواســت بعد از آن مطرح شــد که یک موسسه حقوقی به نام «شوراتهادین»، به نمایندگی از کسانی که مطابق ادعاها خانوادههای «قربانیان تروریسم ایران» خوانده میشوند، گفته بود ایران باید قبــل از خرید هواپیمــا از بوئینگ وادار به پرداخت بدهی خود به این افراد شود.

ایران در حال حاضر در آمریکا داراییهای قابل دسترس ندارد اما پس از توافق هستهای با گروه ۱+۵، قراردادهایی به ارزش چندین میلیــارد دالر با بوئینگ برای خرید هواپیما از این شرکت امضا کرده است.

یک دادگاه فدرال آمریکا، در ادعاهایی با متهم کردن ایران به دســت داشتن در یک حمله تروریستی در سال 3۰۰۲ تهران را به پرداخت مبلــغ ۷6 میلیون دالر به خانواده یکی از قربانیان این حمله به نام «لیبوویچ» محکوم کرد. این خانواده با تنظیم شکواییهای خواستار آن شده که تمامی اموال ایران که در اختیار شرکت بوئینگ است، توقیف شود.

سیانان نوشته وزارت دادگستری آمریکا از دادگاه فدرال شیکاگو خواسته ضرباالجل اولیه ایــن دادگاه برای اعالمنظر درباره این موضوع تا ماه ژانویه تمدید شود.

دادگاه مذکور از دولت آمریکا خواســته بود تا ۲۱ اکتبر ســال جاری میالدی یعنی روز پنجشنبه موضع خود درباره فروش این هواپیماهــا و ارتباط آن با توافق هســتهای ســال ۵۱۰۲ با ایران را اعالم کند اما اکنون با موافقت دادگاه مذکور با اســتمهال مورد درخواست کاخ سفید، به وزارت دادگستری آمریکا دو ماه مهلت داده شده است تا بتواند برآوردهایــی را پیرامون اینکه آیا افشــای جزییات این قرارداد ناقض برجام هســت یا خیر انجام دهد.

جزییــات پیچیده و فــوق محرمانه قرارداد

مدیرعامل ایرانایر نیز پیش از این گفته بود که جزییات قراردادهای خرید هواپیماهای غربی پیچیده و فوق محرمانه اســت. فرزانه شــرفبافی در گفتوگو با تسنیم در واکنش به انتقاد از عدم اطالعرسانی درباره جزییات خریــد هواپیما، گفته بــود: «صحبتهایی که گهگاه در رســانهها درباره هواپیماهای خریداری شده مطرح میشود به این دلیل است که قراردادهای پیچیده خرید هواپیما را نمیدانند و هر کس برداشتی میکند.»وی تصریح کرد: «مطمئن باشید سعی میکنیم منطقیترین و اصلحترین تصمیمات را برای مملکت بگیریم که هیچکس نگران نباشد». وی بیان کــرد: «قراردادهای خرید هواپیما هم مفصل و هم فوقمحرمانه اســت». وی ادامــه داد: «محرمانه بودن این قراردادها به دلیل تقاضای کارخانههای سازنده و طرفین مذاکره اســت. بعضــی از دوســتان اصرار میکننــد که تمام جزییات این قراردادها را در رسانهها مطرح کنم که بدیهی است این اختیار را ندارم». مدیرعامل ایرانایر با بیان اینکــه «وقتی میخواهید خــودرو بخرید، فقــط قیمت آن مهم نیســت» تاکید کرد: «آپشنهای خودرو، زمان تحویل ...و به هم مرتبط است، از این رو اعالم قیمت هواپیما باعث بروز اشتباه میشود.»

بــا وجود اینکه مقامــات ایرانی با تاکید بــر محرمانه بــودن جزییات ایــن قرارداد، منتشــر نشــدن آن را به درخواست طرف آمریکایی اعالم میکنند مشــخص نیست افشای جزییات بیشتر قرارداد به منافع مالی طرفیت لطمــه وارد میکند یا خیر. غیر از قرارداد ایرانایر سایر ایرالینهای خصوصی ایران نیز با بوئینــگ قرارداد خرید هواپیما امضــا کردهاند. امضای این قراردادها نیز در شــرایط رخ داده که ایرالینهای ایرانی در حال حاضر دارای کفایت حداقلی ســرمایه هم نیســتند و بر همین اســاس جزییات قرارداد این شرکتها نیز تاکنون منتشر نشده است. اوایل ماه گذشته و در حاشیه برگزاری نمایشگاه هوایی پاریس، هواپیمایی ایرتور و زاگــرس از امضای تفاهمنامه خرید هواپیما با کمپانی ایرباس خبر دادند. بر این اســاس ایران ایرتور تفاهمنامــه ۵۴ فروند ایرباس ۰۲3 نئو با ظرفیــت ۰۰۱ تا ۰۴۲ صندلی را امضا کرد.

مدیــر روابط عمومی این ایرالین با اعالم اینکــه ارزش این تفاهمنامــه ۵/۴ میلیارد یورو اســت، گفته بود: تفاهمنامه خرید این هواپیماها با حضور فابریس برژیه مدیرعامل ایرباس، کریســتوف موریه قائممقام ارشــد رییــس قراردادهای ایرباس، رضا موســوی مدیرعامل ایرانایرتور و مجید شکاری رییس هیات مدیره به امضا رسید.

همچنین هواپیمایی زاگرس نیز از امضای تفاهمنامــه خرید ۸۲ هواپیمــای ایرباس شــامل ۰۲ فروند ایرباس ۰۲3 نئو و هشت فروند ایربــاس ۰33 نئو با ایرباس خبر داد. طی یک ماه و چنــد روز اخیر هیچکدام از مدیران این دو شرکت در رابطه با خریدهای خود اطالعرســانی نکردهاند. پیگیریهای صورتگرفته در این زمینه از سوی رسانهها تاکنــون بینتیجــه مانده اســت، چه آنکه مدیرعامل ایرانایرتور در پاسخ به این پرسش که خرید هواپیما در چه مرحلهای قرار دارد، بــا خنده فقط به این جملــه که «در حال پیگیری است» بسنده کرده است.

از سوی دیگر هواپیمایی زاگرس تاکنون درباره چگونگی تامین مالی حدود ۰۲هزار میلیارد تومانی اطالعرسانی نکرده است. اینکه ایرالینی که خصوصی به شمار میرود، بتواند چنین ارقــام هنگفتی را بدون حمایتهای بیرونی تامین کند، بســیار سخت و دشوار به نظر میرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.