طول آزادراهها باید به ۰۱ هزار کیلومتر برسد

Jahan e-Sanat - - News -

وزیر راهوشهرســازی گفت: شبکه آزادراه کشور را باید ۰۱ هزار کیلومتر افزایش دهیم زیرا قبل از انقالب تنها دو میلیون خودرو داشتیم اما االن حدود ۰۲ میلیون خودرو داریم و سالی یک میلیون خودرو اضافه میشود. به گزارش ایســنا، عباس آخوندی در مراســم افتتاح ۵۱ کیلومتر از آزادراه غــرب اصفهان اظهار کرد: اتفاقات خوبی در حوزه قانون مشارکت رخ داده است و این یکی از بهترین قوانینی است که در اصفهان انجام شده است و اجازه مشارکت در همه حوزههای هوایی، زمینی و ریلی را میدهد.

وی افــزود: آییننامه این قانون که قدیمی و بر آزادراه متمرکز بوده است، ساخت را در اختیار دولت و هزینه را بر عهده بخش خصوصی قرار داده بود. ما این قانون را تغییر دادهایم و ســاخت را بر عهده بخش خصوصی و به صورت شریک قرار دادیم تا مشکالت این آییننامه حل شود. وزیر راهوشهرسازی گفت: با همین آییننامه چند هزار میلیارد تومان قرارداد بستهایم. توجه سرمایهگذاران گسترش پیدا کرده است و ۰۷ درصد بخش خصوصی و ۰3 درصد بخش دولتی در این پروژهها شــریک هســتند و دوره بازگشت تسهیالت ۲۱ ساله اســت. وی ادامه داد: کمربند شرق و غرب اصفهان میتواند در آینده اصفهان بسیار موثر باشد و دسترسیها و عبور را تسهیل کند .

آخوندی اظهار کرد: کار دیگری که باید انجام شــود، بحث ریل است. در برنامه ششم توسعه تالش بر این است که راهآهن را زنده کنیم. بخش عمدهای از حملونقل قابل انتقال به راهآهن است. شاید زمان بگیرد اما باید به آن سمت برویم. وی افزود: در حوزه بار در اصفهان با توجه به تولید ۰۱ میلیون تن فوالد و ذوبآهن باید نقل و انتقال آنها را به ریــل منتقل کنیم زیرا حجم بار در جاده اتالف انرژی است و در ریل یکششم انرژی مصرف میشود و همچنین ایمنی آن بهتر است.وزیر راهوشهرسازی خاطرنشان کرد: راهآهن خط دوم زرینشهر به بافق ۵6 کیلومتر پیشرفت کار داشته و از سریعترین پروژههای در حال انجام است. این پروژه بسیار مهم از نظر اشتغال، ایمنی و صرفه انرژی اســت و از جهت مســافر نیز صرفه بهتری پیدا میکند. آخونــدی در پایان اظهار کرد: امید اســت با عزمی ملی و تفاهمــی متقابل میان دولت و بخش خصوصی بتوانیم کارهای بزرگی را انجام دهیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.