ATR

Jahan e-Sanat - - News -

مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اســالمی ایران از اختصاص دو هواپیمای ATR پسابرجامی به فرودگاه بندرعباس و پرواز آنها به ۰۱ شهر بزرگ کشور خبر داد. فرزانه شرفبافی، مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران «هما» در مورد شرایط خطهای پروازی هواپیماهای ATR تازه خریداری شده، اظهار کرد: براساس برنامهریزیهای انجام شده برای هواپیماهایATR پسابرجامی، دو فروند هواپیمایATR خریداری شده در استان هرمزگان مستقر خواهد شد.

وی بیان کرد: این هواپیماها، هواپیماهای نویی هستند که گروه پروازی و خدمه پرواز ایرانی با آنها فعالیت خواهند کرد. پروازها از طریق شهر بندرعباس به شهرهای مختلفی صورت خواهد گرفت که۰۱ شهر بزرگ را مانند زاهدان، کرمان، یزد، شیراز و کیش در نظر گرفتیم که شهرهای دیگری نیز مدنظرمان است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرســازی، مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اســالمی ایران افزود: ترجیح میدهیم این هواپیماها، در منطقه حاشــیه خلیجفارس پروازهای منطقهای نیز داشته باشند که حدود یک تا دو ماه آتی برنامهریزی برای پروازهای خارج از کشور برای هواپیمای ATR در دســتور کار است. وی درباره ظرفیت این هواپیماها گفت: ظرفیت این هواپیماها بین ۵6 تا ۰۷ نفر اســت که مسافران را جابهجا میکند و تهاتر پروازی به صورتی است که سعی کردیم حداکثر تعداد پرواز را از بندرعباس داشته باشیم.شرفبافی تصریح کرد: پروازها را سه مسیر پروازی در هر روز به صورت رفت و برگشــت انجام خواهــد داد و ترجیح میدهیم پروازها با حداکثر ظرفیت مسافری پر شود و انشاءاهلل استقبال خوبی از آنها صورت خواهد گرفت. وی افزود: در هر مسیر رفت و برگشت سه پرواز داریم که با دو فروند هواپیما شش پرواز در روز خواهیم داشت و اگر وضعیت به خوبی پیش رود، به ۰۱ پرواز در روز خواهیم رسید.

مدیرعامــل هواپیمایی جمهوری اســالمی ایران اظهار امیــدواری کرد: تعداد هواپیماهای ATR براســاس قرارداد امضا شده با شرکتهای سازنده و برنامهریزیهای انجام شده به ۰۲ فروند برسد و این برنامه تا پایان سال ۸۱۰۲ میالدی محقق شود. وی ادامه داد: این هواپیماها در تمام مناطق کشور برای پروازهای استانی و منطقهای به کار گرفته میشود که این کار از جنوب کشور و شهر بندرعباس با دو فروند هواپیما آغاز شده است. شرفبافی اضافه کرد: این هواپیماها، پروازهای منطقهای مانند بندرعباس به دبی، مسقط و سایر شهرهای حوزه خلیج فارس متناسب با نیاز و تقاضا را هم انجام میدهند.

مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اســالمی ابراز داشــت: این پروازها برای خدماترسانی به تمام کشور، ارتقای خدماترسانی به مردم، انجام پروازهای بدون تاخیر و با کیفیت برقرار شده است. دو فروند هواپیمای ATR در فرودگاه بندرعباس زمین نشست و با سفر استاندار هرمزگان به بندرلنگه، اولین پرواز دروناستانی این هواپیماها برقرار شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.