تجهیزات سازمان هواشناسی مدرن میشود

Jahan e-Sanat - - News -

وزارت راه- وزیر راهوشهرســازی در بازدید از اداره کل هواشناســی استان اصفهان اظهار داشت: هواشناسی سازمانی تخصصی با نیروی انسانی صددرصد متخصص است و این سازمان به دلیل بنیادی بودن کمتر مورد توجه قرار گرفته و تمام نیروهای آن با شرایط سخت در حال تالش هستند و از این نیروها تشکر میکنم و امیدواریم خدمات کارکنان این سازمان را جبران کنیم. عباس آخوندی گفت: سازمانهایی مثل سازمان هواشناسی چون کار پایهای انجام میدهند کمتر تالششان به صورت فیزیکی نمود خارجی دارد و کمتر مورد توجه واقع شدهاند.

آخوندی افزود: هواشناسی نقش بسیار مهمی در زندگی روزمره انسانها دارد و در بخشهای کشــاورزی و صنعــت و حملونقل و حتی دفاعی کاربردهای فراوانی دارد. از تالشهای شبانهروزی این زحمتکشان تشکر میکنم.وی با بیان اینکه تجهیز این سازمان مورد توجه وزارت راهوشهرسازی است،تصریحکرد:نسبتبهتجهیزسازمانهواشناسیبهسیستمهایراداری و پردازشکنندهها اقدام خواهیم کرد که البته بخشی انجام شده و بخش دیگری هم در این دوره عملیاتی و به نتیجه خواهد رسید.

وزیر راهوشهرسازی گفت: باید بتوانیم مجموعه اطالعات هواشناسی را به محتواهایاطالعاتیتبدیلکنیمکهبرایافرادمختلفدرحرفههایگوناگون مانندکشاورزی،حملونقل،صنعت،گردشگریوتوریسمقابلبهرهبرداریو استفادهباشدبهطوریکههواشناسیکاربردیداشتهباشیمکهافرادمختلف بسته به نوع حرفه و نیازشان به اطالعات هواشناسی دسترسی پیدا کنند. وی افزود: این موضوع در سراسر کشور در حال اجراست و امیدوارم به جایی برسد که همه افراد با مشاغل مختلف بتوانند اطالعات مورد نیاز هواشناسی خود را استفاده کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.