معرفی مناطق نفتخیز جنوب به عنوان سازمان برتر توسعه دولت الکترونیک

Jahan e-Sanat - - News -

اهواز- افتخار فرج- شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در نخستین اجالس استانی مجمع دبیرخانههای نظام اداری کشور، به عنوان سازمان برتر در زمینه توسعه دولت الکترونیک معرفی و شایسته دریافت لوح تقدیر شناخته شد. مدیر برنامهریزی تلفیقی این شرکت در حاشیه این همایش با اشاره به پیشگامی ستاد و شــرکتهای تابع مناطق نفتخیز جنوب در مســیر بهرهگیری از فناوریهای ارتباطی گفت: بیست سال پیش نخســتین اقدامات برای حذف کاغذ و ایجاد زیرســاختهای ارتباط الکترونیک در مجموعه مناطق نفتخیز جنوب برداشته شد.

عبداهلل موسوی با بیان اینکه این شرکت از سال۷۸3۱ تاکنون تمامی مکاتبات اداری خود را به صورت الکترونیک انجام میدهد، توضیح داد: از سال ۷۸3۱ سامانه کارتابل الکترونیک مناطق نفتخیز جنوب در کل سازمان فراگیر شده و در این مدت با لحاظ تحوالت پدید آمده در این عرصه، دو بار روزآمد شده و هماکنون ویرایش سوم دبیرخانه الکترونیک این شرکت با امکانات و پروتکلهای امنیتی بسیار قوی مورد استفاده قرار میگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.