شرکت کرهای به ایران تجهیزات فرودگاهی میفروشد

Jahan e-Sanat - - News -

تسنیم- شرکت کــره ایرپورتس اعالم کرد، قراردادی برای گسترش فروش سیستمهای کمکناوبری و تجهیزات فرودگاهی در ایران به امضا رسانده است. به گزارش پایگاه خبری کره هرالد، شرکت کره ایرپورتس اعالم کرد، قراردادی برای گسترش فروش سیستمهای کمک ناوبری و تجهیزات فرودگاهی در ایران به امضا رسانده است.

این قرارداد اواسط هفته گذشته در نمایشگاه تجاری اینتر ایرپورت اروپا در آلمانباشرکتتولیدملزوماتبرقایرانبهامضارسید.شرکتتولیدملزومات برق ایران که در زمینه طراحی و تولید تجهیزات الکتریکی در ایران فعال است، فروش سیستمهای فرود و سیگنال آنالیزرهای شرکت کره ایرپورتس در ایران را گسترش خواهد داد. شرکت کره ایرپورتس به ویژه امیدوار است بتواند از طریق این قرارداد فروش سیگنال آنالیزرهای جدید پورتابل خود را که برای مانیتور کردن سیگنالها از راه دور از وایفای استفاده میکند، در ایران گسترش دهد.

شرکتکرهایرپورتسدرنمایشگاهاینترایرپورتاروپاجدیدترینتولیدات خود در زمینه تجهیزات فرودگاهی شامل پلهای سوار شدن مسافران و سیستمهای جابهجایی بار مسافران را به نمایش گذاشت. این نمایشگاه طی روزهای سهشنبه تا جمعه در مرکز تجاری مونیخ در آلمان برگزار شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.