پارکینگ ترابری سنگین مارون افتتاح شد

Jahan e-Sanat - - News -

اهواز- افتخار فرج- مجموعه پارکینگ ویژه ترابري سنگین شرکت بهرهبرداري نفت و گاز مارون در مجموعه صنعتي شماره ۴ مارون احداث و با حضور مدیرعامل این شرکت و مدیرعملیات ترابري و پشتیباني تولید مناطق نفتخیز جنوب افتتاح شد. به دلیل گستردگي حوزه عملیاتي این شرکت و مرکزیت مجتمع صنعتي شماره۴، مقرر شد این مجموعه پارکینگ ترابري سنگین جهت دسترسي سریع و اقدام به موقع در آن محل احداث شود.

این مجموعه در محوطهاي ۰۰۸۷ متري با ۰93 متر حصار احداث شده است که شامل محوطه نگهداري ماشینآالت، سکوي تخلیه و بارگیري عالوه بر یک ساختمان اداري، اتاق استراحت و سالن کنفرانس با مساحت ۰9۲ متر مربع است که هزینهاي معادل ۰۰۰/۰۰۰/۰۵۷/۵ ریال را دربرداشته است. گفتني است در چهار سال گذشته شرکت بهرهبرداري نفت و گاز مارون در راستاي تقویت ترابري و پشتیباني از تولید حدود ۷۵ میلیارد ریال جهت ایجاد فضاي اداري تعمیرات ترابري، خریداري کیت معاینه فني خودروهاي سبک، احداث محل استقرار اتوبوس و آمبوالنس، خریداري انواع خودروهاي سبک و سنگین و تامین تریلر کانکس هزینه کرده است و در آینده نزدیک از یک پارکینگ بزرگ خودرویي جدید در ستاد مرکزي این شرکت بهرهبرداري خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.