حمايت دولت از شفافيت معامالت بورس كاال

Jahan e-Sanat - - News - ناشران

با عرضه محصوالت كشاورزي در بورس كاال توليدكننده و مصرفكننده به يكديگر وصل شده و عوامل واسطه به شدت كاهش پيدا ميكند و هزينه مبــادالت نيز كاهش مييابد. همچنين محصول در يك فضاي رقابتي و شفاف خريد و فروش شده و قيمتها براساس مكانيسم عرضه و تقاضا و بدون تاثير واســطهها كشف ميشود. علياكبر مهرفرد، معاون توسعه بازرگاني و صنايع كشــاورزي وزارت جهاد كشاورزي در گفتوگو با بورس كاال، به عرضه محصوالت كشــاورزي در بورس كاال اشــاره كرد و گفت: سياست كلي دولت و وزارت جهاد كشاورزي گسترش عرضه محصوالت كشاورزي در بورس كاالست كه براي گسترش اين موضوع بايد فرهنگسازي الزم براي توليدكنندگان و خريداران صورت گيرد تا آنها با نحوه خريد و فروش، مكانيسم و مقررات بورس كاال آشنا شوند. وي افزود: با توجه به مزاياي بورس كاال در حال حاضر انواع محصوالت همچون گندم، ذرت، جو، شكر، مرغ و جوجه در اين بازار عرضه و معامله ميشود و عرضه پسته و زعفران نيز در بورس كاال آغاز خواهد شد. همچنين با توجه به ظرفيتهاي بورس كاال درصدد راهاندازي رينگ صادراتي محصوالت كشــاورزي در اين بورس هستيم. معاون وزير جهاد كشاورزي به مزاياي عرضه محصوالت كشاورزي در بورس كاال اشاره كــرد و گفت: با عرضه اين محصوالت در بورس كاال، توليدكننده و مصرفكننده بهطور مستقيم و بدون حضور مخرب واسطهها در مقابل هم قرار ميگيرند و با روشي كارآمد يعني كشف قيمتها در تقابل عرضــه و تقاضا به معامله ميپردازند. مهرفرددرادامهبهاجرايسياستقيمتتضميني در بورس كاال اشاره كرد و گفت: اجراي سياست قيمت تضميني جو و ذرت از سال 94 به صورت آزمايشــي و پيامدهاي مثبت اجراي اين طرح باعث شــد هماكنون سه محصول اساسي جو، ذرت و گندم را در قالب طرح قيمت تضميني در بورس كاال داشته باشيم كه توسعه اين شيوه در دستور كار قرار دارد. وي درخصوص طرح قيمت تضميني توضيح داد: در اين سياســت كشاورز ميتواند با فروش محصولش در بورس كاال، پول خود را به سرعت دريافت كند بهطوريكه با معامله محصول در بورس كاال پول كشاورز بالفاصله و در مدت زمان كوتاهي پرداخت ميشود و مابهالتفاوت قيمت كشفشده روي تابلوي بورس با نرخ خريد تضميني اعالمي از ســوي دولت نيز به محض تامين منابع از ســوي دولت پرداخت ميشود. معاون وزير جهاد كشاورزي در پايان با بيان اينكه امــكان عرضه آرد در بورس كاال نيز وجود دارد، گفت: حتما الزم نيست محصوالت كشاورزي به صورت خريد تضميني در بورس كاال عرضه شود بلكه ميتواند بــه صورت غيرتضميني نيز وارد بورس كاال شده و فعاالن بازار مختلف از مزاياي بورس استفاده كنند بنابراين بايد بازارهاي سنتي را كاهش و بازارهاي مدرني كه امروز دنيا از آن استفاده ميكند را توسعه دهيم و از مزاياي آن استفاده كنيم.

„پايان„پذير „هنويســي„دومين„صندوق„ طاليي

صندوقطاليزرافشاناميدايرانيانپذيرهنويسي صندوق سرمايهگذاري قابل معامله زرافشان اميد ايرانيان كه از 15 مهرماه به مدت پنج روز كاري در بورس كاال آغاز شده بود، ديروز در مهلت تعيين شــده با موفقيت پايان يافت. در همين ارتباط مديرعامل شــركت تامينسرمايه اميد به عنوان موسس، مدير و بازارگردان صندوق سرمايهگذاري زرافشــان اميد ايرانيان ضمــن اعالم خبر پايان دوره پذيرهنويسي موفق اين صندوق، اظهار كرد: پذيرهنويسي صندوق مزبور در تاريخ 1396/7/19 با مبلغي حدود 120 ميليارد ريال و مشــاركت بيش از 500 ســرمايهگذار حقيقي و حقوقي به عنوان دومين صندوق سرمايهگذاري كااليي قابل معامله مبتني بر سكه طال با موفقيت پايان يافت. حبيب رضا حدادي افزود: پذيرهنويسي صندوق از تاريخ 1396/7/15 تا 1396/7/19 از طريق كليه كارگزاريهاي عضو بورس كاال با نماد «زر» صورت پذيرفت و مورد استقبال سرمايهگذاران حقيقي و حقوقي قرار گرفت و پس از طي فرآيند اخذ مجوز فعاليت از سازمان بورس و اوراق بهادار، رسما شروع بــه فعاليت خواهد كرد. وي تاكيد كرد: در پايان الزم ميدانم از همه همكارانمان در شركتهاي كارگزاري تشكر كنم. همچنين از سرمايهگذاران بابت اعتماد به شركت تامينسرمايه اميد تشكر كرده و اميدوارم بتوانيم در مجموعه اميد روزهاي خوشي را به سرمايهگذاران نويد دهيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.