رشد ارزش بازار «وبهشهر»

Jahan e-Sanat - - News -

توسعه صنايع بهشهر با سرمايه ثبتشده هفت هزار و 21 ميليارد و دو ميليون ريال صورتوضعيت پرتفوي يك ماه منتهي به پايان شهريور69 را منتشر كرد. شركت توسعه صنايع بهشهر در ابتداي دوره يكماهه منتهي به پايان شهريورماه امسال تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمامشده چهار هزار و 159 ميليارد و 865 ميليون ريال و ارزش بازار سه هزار و 143 ميليارد و 396 ميليون ريال در سبد سهام خود داشت. بهاي تمامشده سهام بورسي اين شركت در دوره يكماهه يادشده معادل شش ميليارد و 297 ميليون ريال افزايش يافت و به مبلغ شش هزار و 541 ميليارد و 725 ميليون ريال رسيد. همچنين ارزش بازار اين شركت طي همين دوره 191 ميليارد و 224 ميليون ريال افزايش يافت و در پايان دوره معادل سه هزار 334و ميليارد 620و ميليون ريال محاسبه شد. «وبهشهر» در دوره يكماهه يادشده تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمامشده شش ميليارد و 792ميليون ريال خريداري كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.