بحران گرانی و تعمیق رکود

Jahan e-Sanat - - News -

گروه بازرگانی- همانطور که طی هفته گذشته شــاهد بودیم، دالر از مرز چهار هزار تومان هم فراتر رفت و موجب نگرانی هر چه بیشتر تولیدکنندگان و فعاالن بازار شد چرا که سهم قابل توجهی از مواد اولیه تولید از طریق واردات فراهم میشــود در حالی که افزایش قیمت دالر، قیمت تمامشده کاال را روزبهروز افزایــش میدهد و منجر بــه کاهش قدرت رقابتپذیری تولیدکنندگان خواهد شد. این در حالی است که کاهش قدرت خرید مردم نیز اجازه خرید کاالهای گرانتر از حال حاضر را به آنها نمیدهد و در نهایت بازار هرچه بیشتر در رکــود فرو میرود. اما از جهتی با توجه به اینکه صادرات غیرنفتی کشــور روزبهروز در حال کاهش است و تراز تجاری منفی را طی ماههای اخیر برای کشور رقم زده است، شاید بتوان گفت افزایش قیمت دالر میتواند از این پس فضای مثبتی را برای افزایش صادرات به وجود آورد اگرچه به نظر میرسد اثرات منفی این تغییر در بــازار، بیش از جنبه مثبت آن خواهد بود چراکــه نیازمند مدیریتی صحیح در حوزه اقتصاد و صادرات اســت که معموال تجربه نشان داده چنین نوساناتی به دلیل نبود برنامهریزی مناســب، در نهایت ضرر و آسیب فراوانی برای مردم به دنبال خواهد داشت. در همین خصوص رییس خانه اقتصاد ایران هشدار داد: اگر مدیریتی در مورد قیمت دالر و افزایش صادرات اعمال نشود، قیمت تمامشده کاالها افزایش و رکود بازار استمرار پیدا خواهد کرد که در نهایت مصرفکننده متحمل آسیبهای زیادی خواهد شد.

همچنین مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران در واکنش به افزایش قیمت دالر و عبور قیمت از مرز چهار هزار تومان گفت: نگاه واقعبینانه و تصمیم به موقع در مورد قیمت ارز، نوسانات غیرواقعی را کاهش میدهد.

پولهای سرگردان به بازار سرمایه هدایت نشد

در این میان بررســی جزییــات آمارهای تجارت خارجی کشور نشان میدهد در شش ماهه نخســت ســالجاری بیش از ۱۵ درصد صادرات غیرنفتی کشــور به میعانات گازی و محصوالت پتروشیمی اختصاص داشته است. پس تنهــا افزایش قیمت دالر نمیتواند ناجی صادرات از اوضاع وخیم فعلی باشد بلکه ضروری اســت در زمینه افزایش تــوان تولید کاالهای صادراتمحور، برنامهریزی صحیحی انجام شود چراکه پیشبینی مثبتــی از آینده صادرات و تجارت خارجی کشــور وجود نــدارد. بنابراین همانطور کــه بارها فعاالن بخش خصوصی و صاحبنظران اقتصادی هشدار دادهاند، نمیتوان همچنان به روال سابق پیش رفت.

بر همین اساس رییس خانه اقتصاد ایران با اعالم اینکه افزایش قیمت دالر فرصتی برای فعاالن اقتصادی در توسعه صادرات به وجود آورده اســت، گفت: اگــر مدیریتی در مورد قیمت دالر و افزایش صادرات اعمال نشــود، قیمت تمامشــده کاالها افزایش و رکود بازار استمرار خواهد یافت.

ابراهیم جمیلی با اشــاره به اینکه با کاهش نرخ سود بانکی افزایش نرخ دالر طبیعی است، اظهارداشت: قرار بود با برنامهریزیهای مناسب پولهای سرگردان به بازارهای سرمایه و بورس هدایت شود اما چنین چیزی اجرایی نشد.

وی با بیان اینکه تهدیدات آمریکا و جنگ روانی داللها هم نقــش موثری در افزایش قیمت دالر داشته است، افزود: بانک مرکزی هم در رابطه با افزایش قیمت دالر صحبتهای موثــری را برای مدیریت بــازار نمیکند. در کنار ســکوت بانک مرکــزی، اظهارنظرهای غیرکارشناســی هم بر التهاب بازار ارز اضافه کرده است.

رییس خانه اقتصاد ایــران با اعالم اینکه افزایش قیمــت دالر فرصتی بــرای فعاالن اقتصادی در توســعه صادرات به وجود آورده است، گفت: اگر صادرات را رونق دهیم، رکود بازار هم تا حدودی رفع میشود. البته در کنار این موضوع باید به صورت نقدی حمایتهای الزم از واحدهای تولیدی هم انجام شود. تعدیل نرخ ارز به نفع صادرات است در این میان نایــب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایــران تعدیل افزایشی این روزهای نرخ ارز را به نفع صادرات کشــور دانســت و ابراز امیدواری کرد دولت اســتفاده بهتری از ابزارهای توسعه صادراتی خود داشــته باشد. پدرام سلطانی با اشاره به در پیش بودن روز ملی صادرات، با اشــاره به بسته حمایتی دولت از صادرات غیرنفتی در ســال ۶9 افزود: به نظر میرســد از آنجا که دولت از منابع مالی کافی برخوردار نیست و از نظر بودجه در تنگنای مالی است، نمیتواند یارانه مستقیمی برای صادرکنندگان به منظور ایجاد تحول در صادرات در نظر گیرد از این رو الزم است منابع محدود خود را هوشمندانهتر مدیریت کند.

این مقام مسوول در اتاق ایران با اشاره به توانایی دولت در انعقاد موافقتنامههای دو یا چندجانبه تجارت آزاد با سایر کشورها، تصریح کرد: دولــت از این ابزار خود برای توســعه صادرات، به خوبی استفاده نمیکند.

وی با بیان اینکه شــاید در شرایط فعلی پیوســتن ایران به ســازمان تجارت جهانی )WTO( هفت تا هشت ســال زمان ببرد، تاکید کرد: میتوانیم با کشــورهای همسایه و شــرکای اصلی خود موافقتنامههای دو یا چندجانبه به امضا برسانیم.

سلطانی برای نمونه به امضای موافقتنامه چندجانبه «اکوتا» در سالهای گذشته اشاره و یــادآوری کرد: با اینکه 9 کشــور منطقه آن را به تصویب رســانده بودنــد اما دولت ایران با وجــود موافقت مجلس اجرای آن را متوقف کرد.

رویکرد غلط دولت در اســتفاده از ابزارهای حاکمیتی

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تصریح کرد: دولت از گذشته که نگاه پول دادن و یارانه دادن داشت تا امروز که دیگــر پولی هم وجود ندارد و جایگزینی برای آن هم تعریف نشده، رویکرد صحیحی در اســتفاده از ابزارهای حاکمیتی خود برای توسعه صادرات نداشته است.

وی خاطرنشان کرد: در دو ماه اخیر تعدیل نرخ ارز، اتفاق مثبتی بوده که به نفع صادرات کشور تمام شده است و خوشحالیم که بانک مرکزی با عجله و رفتار هیجانی به دنبال پایین کشیدن نرخ ارز نیست.

نایــب رییس اتاق بازرگانــی ایران تاکید کرد: تعدیل نرخ ارز ســبب میشود در شش ماه دوم سال شــاهد اثرگذاری مثبت آن در صادرات باشیم. سلطانی ابراز امیدواری کرد این سیاست متوقف نشود و اجازه دهند نرخ ارز با آرامش روند افزایشی خود را طی کند. وی تصریح کرد: این مهم بیش از یارانههای مستقیمی که دولت میخواست به صادرات بدهد، به امر صادرات کمک خواهد کرد.

واقعیسازی نرخ دالر، راه جلوگیری از سقوط صادرات

همچنین عضــو هیات نماینــدگان اتاق بازرگانی ایران ضمن وخیم دانســتن اوضاع صــادرات غیرنفتی اظهار کرد که دولت برای جلوگیری از افت بیشتر صادرات غیرنفتی و همچنین رســیدن به رشد اقتصادی مطلوب چارهای جز حرکت به سمت واقعیسازی نرخ دالر ندارد. رضی حاجیآقامیری اظهار کرد: به نظر میرســد دولت در حال قبول کردن این موضوع است که واقعیت در مورد نرخ دالر غیر از آن چیزی است که تا کنون بوده است.

وی افزود: به نظر میرســید دولت چنین اقدامی را در مورد نرخ دالر انجام و اجازه دهد که این نرخ باال رود. وضعیت صادرات غیرنفتی به شدت وخیم است و ما احتیاج به صادرات غیرنفتی داریم. بنابراین اگر دولت بخواهد این وضعیت تغییــر کند، اقدامی که میتواند در جهت بیشتر پایین نیامدن صادرات غیرنفتی انجام دهد، این اســت که اجازه دهد قیمت دالر واقعی شود. دولت اجازه ندهد نرخ دالر پایین آید عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: اینگونه نیســت کــه اگر قیمت دالر واقعی شــود، افزایش صادرات غیرنفتی چشمگیر شــود چراکه باید کارها و اقدامات دیگری برای آن انجام شــود ولی همین که دولــت اجازه ندهد نرخ دالر پایین آید، حائز اهمیت است. از طرف دیگر برای اینکه دولت بخواهد به رشــد اقتصادی مناســبی برسد، چــارهای ندارد جز اینکه اجازه دهد قیمتها به ســمت واقعیسازی برود و بیش از این به واردکنندگان یارانه ندهد.

حاجیآقامیری تصریح کرد: دولت به جای اینکه نرخ دالر را از طریق جلوگیری از واردات باال ببرد، بهتر اســت به تدریــج اجازه دهد واردات به میزان الزم انجام شــود و حتما با توجه به این موضوع نرخ دالر باالتر هم خواهد رفت. اکنون اگر توجه کنیم، میبینیم که تا حدودی جلوی واردات گرفته شده است یعنی در عین اینکه نمیخواهند این کار انجام شود ولی برای اینکه نرخ دالر بیش از این باال نرود، مجبور شدند این اقدام را اجرایی کنند.

وی درباره اینکه چقدر احتمال دارد دولت با تزریــق ارز، نرخ دالر را پایین آورد، گفت: امیدوارم این بیخردی انجام نشود که دوباره دولت نرخ دالر را در بازار پایین آورد. به دلیل اینکه عمده این مسائل با سیاست مرتبط است و فشارهای غیرمعقول در داخل وجود دارد که نمیتــوان با قطعیت گفت این رویکرد اتفاق نمیافتد. حاجیآقامیری تصریح کرد: از طرف دیگر مشــخص نیست شرایط مالی دولت در چه وضعیتی قرار دارد.

آیا واقعا دولت به شکل تعمدی اجازه داده اســت که نرخ دالر باال رود یا دالری در کار نیســت که وارد بازار کند. ممکن است این افزایــش نرخ دالر به دلیــل محدودیتهای ارزی هــم باشــد چون دالری کــه در حال حاضر به دستمان میرسد، کفاف نیازهایمان را نمیدهــد و اگر اینگونه باشــد، میتوان نتیجهگیــری کرد که دولــت نمیتواند نرخ دالر را پایین آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.