زمینهساز گسترش رانت

Jahan e-Sanat - - News - تجارتخانه

در حالی که مرتضی بانک، دبیر شورای عالیمناطقآزادازبرنامهریزیبرایصادرات کاال بــه ارزش یک میلیارد و ۰۵ میلیون دالر از این مناطق به خارج از کشور تا پایان امسال خبر داده و معتقد است این مناطق بر اساس قوانین در راستای توسعه تجارت خارجیکشورفعالیتمیکنند،نایبرییس کمیســیون انرژی مجلس با بیان اینکه مسووالن مناطق آزاد تقریبا پاسخگویی درستی ندارند، عنوان کرد: مناطق آزاد در بسیاری از کشورها همچون هنگکنگ و اماراتموجبتوسعهفعالیتهایاقتصادی و اشتغالزایی شده در حالی که این مناطق در ایران موجب حیف و میل شدن اموال کشور شده است.

هدایــتاهلل خادمــی با بیــان اینکه نمایندگان مجلس باید در الیحه مناطق آزاد منفعت ملی را در نظر بگیرند، عنوان کــرد: در هیچکدام از مناطق آزاد اتفاقات مثبت خاصی نیفتاده و فقط مکانهایی بیحساب و کتاب و بدون نظارت هستند. وی اضافه کــرد: در واقع باید جغرافیای مناطق آزاد را دولت در الیحهای که داده اســت تعیین کند که تاکنون به مجلس اعالم نشده است و اگر جغرافیا و آن شروط دیگرمحققنشود،قابلطرحدرکمیسیون اقتصادینخواهدبود.

نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه بــه تحت نظر قرار گرفتن مناطق آزاد در وزارت اقتصاد، نظارتها به چه شکل است، گفت: در حال حاضر نظارتی بر آنها وجود نداردچراکهدستگاههایاجرایینمیتوانند خودشان بر خودشان نظارت کنند؛ در این بارهقطعامجلسنیزبایدنقشداشتهباشد در حالیکه نظارت ما به آن شکلی که باید باشد،نیست.

خادمیدرخصوصمثبتیامنفیبودن فضایصحنعلنیمجلسنسبتبهالیحه افزایشمناطقآزاد،عنوانکرد:گاهیاوقات درمجلستصمیماتیگرفتهمیشودکهبه جایآنکهدرراستایتامینمنافعملیباشد، در راستای تامین منفعتهای فراکسیون استبنابراینامیدواریمهمکارانمادرمورد موضوعافزایشمناطقآزادفراکسیونیعمل نکنندوچنینطرحیتصویبنشود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه این مناطق صرفابهمکانهاییبرایرانتوسوءاستفاده برخی افراد ذینفوذ تبدیل شــده است، اظهار داشت: از زمان تاسیس این مناطق تاکنون فایدهای در آنها دیده نشده است. در این میان متاسفانه افرادی نیز هستند که نظارتی بر آنها وجود ندارد و کسی هم نمیداند که این افراد چه میکنند. نایب رییسکمیسیونانرژیمجلسهمچنین با تاکید بر اینکه الیحه افزایش مناطق آزاد هیچ توجیهی ندارد، اظهارکرد: چه فایدهای دارد که مناطقی را آزاد اعالم کنیم سپس برخی افراد اقدامات شخصی و گروهی در آنها انجام دهند.

ایننمایندهمجلسباتاکیدبراینکهنظر کمیسیونانرژیمخالفالیحهافزایشاین مناطق اســت، از رد شدن این الیحه در صورت ورود به کمیسیون انرژی خبر داد.

این مخالفت در حالی است که پیش از این هم دبیر کمیسیون اقتصادی با اشاره به رد شدن الیحه افزایش مناطقآزاد در کمیســیون فرعی صنایع، گفته بود: اگر بنا باشد مناطقآزاد افزایش پیدا کند، ۵۱ شرط را در کمیسیون قرار دادیم تا رویکرد مناطقآزادراعوضکند.باتحققاینشروط خواهیمپذیرفتکهمناطقآزادباقیبمانند یاتوسعهپیداکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.