سودجویی در بازار انار

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا-درحالیکهرییساتحادیهفروشندگانمیوهوسبزیکمبود انار ناشی از سرمازدگی را علت گرانی این محصول دانسته بود، مدیرکل دفتر میوههای گرمسیری و نیمهگرمسیری وزارت کشاورزی اعالم کرد با وجود سرمازدگی بخشی از باغهای انار، هیچ کمبودی وجود ندارد و نهایتا بخشی از صادرات این محصول تحتالشعاع قرار میگیرد. از این رو به نظر میرسد نوبرانه بودن، دلیل گرانی این محصول است.

بر همین اساس در حال حاضر انار جزو معدود میوههایی است که با افزایش قیمت غیرمنطقی در بازار مواجه شده و کیلویی حدود ۸ هزار تا ۲۱ هزار تومان در بازار مصرف عرضه میشود.

در همین رابطه ابوالقاسم حسنپور با بیان اینکه نوبرانه بودن و برخی سودجوییها دلیل گرانی و افزایش قیمت انار است که به زودی برطرف میشود، افزود: ساالنه حدود یک میلیون تن انار در کشور تولید میشود که برآورد امسال ما حدود ۰۰۸ هزار تن است. ساالنه حدود ۰۰۵ تا ۰۰۶ هزار تن در کشور مصرف میشود، به همین دلیل هیچ نگرانی بابت کمبود انار در کشور نداریم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.