بازار در مسير توازن

Jahan e-Sanat - - News -

گروه انرژي- با توجــه به اينكه اوپك رهبري تالشهــا براي كاهش توليد را برعهده دارد به گفته تحليلگران، بازارهاي نفت جهان بعد از سالها مازاد عرضــه اكنون تا حد زيــادي به توازن رسيده است.

آژانس بينالمللي انرژي اعالم كرد عرضه و تقاضاي جهاني نفت در ســال آينده تا حد زيادي به توازن خواهد رسيد زيرا رشــد در ميزان مصرف به كاهش ميزان نفت ذخيره شده طي سه سال گذشته كمك و افزايش سريع توليد را خنثي خواهد كرد.

اين آژانس غربي مستقر در پاريس در گزارش ماهانه خود گفته كه همچنان پيشبينيميكندميزانتقاضايجهاني براي نفت خام در سال 7۱۰۲ به ميزان 6/۱ ميليون بشكه در روز افزايش يابد و اين رقم در سال 8۱۰۲ به 4/۱ ميليون بشكه در روز كاهش يابد.

آژانس بينالمللي انرژي در گزارش خود ميافزايد: بــا توجه به اين فرض كه ميزان توليد نفت اوپك بدون تغيير خواهد ماند و شرايط آب و هوايي عادي خواهد بود، پيشبيني ميكنيم قيمت نفت در سه دوره از چهار دوره سه ماهه سال 8۱۰۲ متوازن باشد.

طبق پيشبيني ايــن نهاد، عرضه و تقاضا پــس از كمبود قابل توجه در سالجاري، تقريبا در سال8۱۰۲ متعادل ميشــود كه به معناي كنــدي روند پيشرفت به ســوي يك بازار متعادل است.

علت اصلــي اين امر، نفت شــيل آمريكاست كه به جبران كاهش توليد اوپك پرداخته است. پيشبيني ميشود رشد توليد نفت غيراوپك امسال به 7/۰ ميليون بشكه در روز بالغ شود و در سال آينده دو برابر شده و به۵/۱ ميليون بشكه در روز برسد كه دليل بدبيني تحليلگران به رشد بيشتر قيمتهاست.

بر اســاس گزارش اويــل پرايس، يافتههاي اين گزارش نشان ميدهد اگر اوپك ميخواهد افزايش قيمت قويتر و سريعتري داشته باشد، بايد اقدامات قاطعانهتري را اجرا كند.

اداره اطالعــات انرژي آمريكا اعالم كرد، ميزان ذخاير نفتي آمريكا در هفته منتهي به 6 اكتبر با 7/۲ ميليون بشكه كاهش به۲۲/۲64 ميليون بشكه رسيده است. ميزان توليد نفت آمريكا نيز ۱8 هزار بشكه در روز افت كرده و به ۹/48 ميليون بشكه در روز رسيده است. ادامه خريد نفت از سوي چين واردات باالي نفت چين كه در بازه زماني ژانويه تا سپتامبر به طور متوسط به ۵/8 ميليون بشــكه رسيده و در ماه ســپتامبر از مرز ۹ ميليون بشكه عبور كرده است نيز موجب تقويت قيمتها شد. به اين ترتيب چين جايگاه خود به عنوان بزرگترين واردكننده نفت جهان را تثبيت كرده اســت. واردات نفت به چين قوي مانده و با نرخ رشــد ۲/۲۱ درصدي كه از ابتداي سال تاكنون داشته، نگرانيهانسبتبهضعيفشدنتقاضادر اين كشور را رفع ميكند.

با وجود محدود شدن عرضه در بازار، شركت برناشتاين ريسرچ همچنان بر اين باور است كه اوپك بايد توافق كاهش توليد را پس از پايان مدت اجراي آن در مارس سال 8۱۰۲، تمديد كند تا ذخاير اضافي كاهش پيدا كند.

بخش عمدهاي از ميزان واردات نفت چين ناشي از خريدها براي ذخاير نفتي استراتژيك اين كشور بوده است.

مت استنلي، تاجر بازار نفت گفت: «به نظر ميرسد اكثريت خريد نفت چين براي ذخاير استراتژيكش بوده، نه براي تامين تقاضاي مصرفي اين كشور.»

آژانس بينالمللي انرژي گفته، چين از سال ۵۱۰۲ تاكنون حدود 4۲ ميليارد دالر صرف پر كردن ذخاير استراتژيك نفتي خود كــرده و اكنون حدود ۰۵8 ميليون بشكه ذخيره نفتي دارد.

«در كل سال 8۱۰۲ تقاضا براي نفت و توليد از سوي غيراوپكيها تقريبا به يك ميزان رشد خواهد كرد و اين چشمانداز كلي است كه احتماال مانع افزايش بيشتر قيمتها خواهد شد.»

آژانس همچنين گفته، ميزان ذخاير نفت تجاري جهان احتماال در سه ماهه سوم امسال كاهش يافته كه تنها دومين كاهــش ميزان ذخاير از زمان آغاز افت قيمتها در سال 4۱۰۲ تاكنون به شمار ميرود. اين كاهش به لطف افت ميزان نفت ذخيره شــده روي دريا يا نفت در حال ترانزيت رخ داده است.

بر اين اساس، ميزان ذخاير صنعتي در كشــورهاي صنعتي در ماه آگوست به ميزان ۲/4۱ ميليون بشــكه كاهش يافته و به ۵۱۰/3 ميليارد بشكه رسيده است اما اين رقم همچنان ۰7۱ ميليون بشكه باالتر از ميزان متوسط پنج سال اخير است.آژانس بينالمللي انرژي در اين گزارش ميزان تبعيت اوپك از توافق كاهش توليد را در ماه سپتامبر88 درصد و از ابتداي امســال تاكنون 86 درصد پيشبيني كرده است.

از همين رو در حالي كه ميزان توليد و ذخاير نفتخام آمريكا كاهش يافته و اين نشاندهنده كاهش بيشتر شكاف ميان عرضه و تقاضاســت، قيمت نفت روز جمعه با افزايش همراه بود.

به گفته تجار، انتشار آمارهاي قوي از ميزان تقاضاي چين براي نفت نيز در تقويت قيمت نفت موثر بوده است.

هراس روسيه از افزايش قيمت نفت

بر اساس اين گزارش، قيمت هر بشكه نفت خام آمريكا روز جمعه با ۱4 سنت، معادل 8/۰ درصد افزايش به ۱۵ دالر و يك سنت رسيد. قيمت نفت برنت هم با 33 سنت، معادل 6/۰ درصد افزايش به 6۵ دالر و 8۵ سنت رسيد.

اين در حالي اســت كه مديرعامل دومين شركت بزرگ نفتي روسيه گفت: اگر قيمت نفت به ۰6 دالر در هر بشكه افزايش پيدا كند، توليدكنندگان نفت در پايان مدت اجراي توافق كاهش توليد در مارس نبايد آن را تمديد كنند.

واگيت الكپروف، مديرعامل ميلياردر لوكاويل اظهــار كرد: اگر قيمت نفت به ۰6 دالر رســيد، روسيه و اوپك بايد از آوريــل به توافق كاهش توليد پايان دهند و نبايد اجازه دهنــد بازار دچار كمبود عرضه شود.

الكپروف در مصاحبــه با تلويزيون بلومبــرگ در لندن گفــت: اگر هدف حاصل شــود و قيمت ۰6 دالر باشد، تصور ميكنم بايــد به تدريج از توافق خارج شويم. اگر هدف قيمت ۵۵ تا ۰6 دالري حاصل شود در اين صورت تمديد توافق اقدام مناسبي نخواهد بود.

اوپك و متحدانش شامل روسيه با هدف حذف عرضــه مازاد و حمايت از قيمتها توافق كردهاند از اول ژانويه تا مارس سال آينده توليدشان را به ميزان 8/۱ ميليون بشكه در روز كاهش دهند. مذاكراتي بــراي تمديد اين پيمان در جريان اســت زيرا سطح ذخاير جهاني نفت باال مانده است. والديمير پوتين، رييسجمهورروسيههفتهگذشتهاظهار كرد با تمديد توافق تا پايان سال آينده موافق است با اين همه هنوز زود است در اينباره تصميمي گرفته شود.

الكپروفكهاززمانتاسيسلوكاويل، اداره آن را برعهده داشته و بزرگترين سهامدار اين شركت است، اظهار كرد: كاهش عرضه به تثبيــت بازار كمك كرده است. قيمت حدود ۵۵ تا ۰6 دالر براي توليدكنندگان و مصرفكنندگان مناسب است.

لوك اويل كه براي جلوگيري از افت توليد در ميادين نفتي قديمي خود در سيبري تالش ميكند جزو نخستين شركتهاي روسي بود كه از كاهش توليد هماهنگ با اوپك حمايت كرد.

اولويتهاي وزارت نفت از زبان معاونزنگنه

معاون امور مهندســي، پژوهش و فناوري وزير نفــت مهمترين اولويت كاري وزارت نفت در سال 6۹ را تالش براي امضاي ۰۱ قرارداد بهمنظور توسعه ميدانهاي نفت و گاز و افزايش ضريب بازيافت نفت عنوان كرد و افزود: مذاكرات با شركتهاي صاحب صالحيت داخلي و خارجي براي توسعه ميدانهاي نفتي پيشرفت مناسبي دارد.

حبيباهلل بيطرف افزود: اقدام مهم ديگري كه امسال وزرات نفت و شركت ملي نفت به موازات امضاي قراردادهاي بينالمللــي در حال دنبــال كردن آن هستند، تعريف و ارائه طرحهاي كوچك ســرمايهگذاري در زمينه نگهداشت و افزايش توليــد از ميدانهاي در حال توليد است.

وي ادامه داد: طول دوره اجراي اين پروژهها حداكثر دو سال و بيشتر شامل تعمير و ترميم چاهها و رفع تنگناها و مشكالت تاسيسات رو سطحي است.

بيطرف بــا بيان اينكــه مجموعه ســرمايهگذاري مورد نياز اين طرحها حدود پنج ميليارد دالر برآورد شده است، تصريح كرد: در نظر گرفته شده است كه طي سه سال پس از پايان و تكميل هر طرح، هزينههاي صورت گرفته از محل همان طرح، بازپرداخت شود.

معاون امور مهندســي، پژوهش و فناوري وزيرنفت توضيــح داد: در اين پروژهها، شــركتهاي داخلي بهعنوان مجري طــرح در مناقصهها شــركت خواهنــد كــرد و البتــه ميتوانند با شركتهايصاحبصالحيتبينالمللي همكاري كنند.

به گفته بيطرف، اين مهم ميتواند نقــش موثــري در تنوعبخشــي به قراردادهاي مورد استفاده و همچنين تحرك و ايجاد اشتغال در شركتهاي داخلي داشته باشد.

معــاون وزير نفت ديگــر مباحث مطرح شده در نشست افتتاحيه كنگره نفــت و نيرو را واگــذاري فعاليتهاي مياندستي نظير طرحهاي انجيال به بخشخصوصي عنوان كرد و افزود: اين مهم با توجه بر رويكرد ميدانمحوري و انجام سرمايهگذاري در شركت ملي نفت بــا در نظر گرفتن پرتفليوي طرحهاي مختلف از جملــه تحوالت حاكميتي ايجاده شده در شــركت ملي نفت در سالهاي اخير عنوان شد.

وي ادامه داد: همسو با اين موضوع به شركتهاياكتشافوتوليدايرانيتوصيه شــد كه با الگوبرداري از شركتهاي بينالمللي كه فعاليتهاي خود را در سه محور مديريت مخزن، مديريت پروژه و تامين مالي متمركــز كردهاند، الگوي كسبوكار خود را تغيير دهند.

بيطرف همچنين به تنوعبخشي به تامين منابع مالي و استفاده از روشهاي نوين تامين سرمايه اشاره كرد و گفت: در اينزمينهمطرحشدكهبراينخستينبار در صنعت نفت بهزودي اوراق مشاركت به صورت ريالــي و با پايه ارزي عرضه ميشــود و ريســك ارزي آن از سوي شركت ملي نفت پذيرفته ميشود.

معاون وزير نفــت، پااليش نفت و توليــد فرآوردههاي نفتــي را از ديگر مباحث مطرحشده در اين كنگره عنوان كرد و افزود: در اين زمينه بيان شد كه نوســازي و ارتقاي ضريب پيچيدگي پااليشگاههاي موجود به منظور افزايش كيفيت محصــوالت توليدي و افزايش توليد محصوالت با ارزش افزوده بيشتر از برنامههاي اصولي وزارت نفت است.

وي ادامــه داد: همچنيــن با توجه به برنامههاي توســعه پااليشگاههاي كشور، احداث پااليشگاههاي جديد تنها به منظور صــادرات فرآوردههاي نفتي توجيهپذيري خواهد داشت.

بيطرف به موضوع پتروشــيمي نيز اشاره كرد و گفت: در بخش پتروشيمي افزون بر پيشبرد طرحهايي كه سبب توليد محصــوالت پايه پتروشــيمي ميشــود، وزارت نفــت در نظر دارد با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.