پاكستان واردات۰۰۱ مگاوات برق بيشتر از ايران راتصويبكرد

Jahan e-Sanat - - News -

بخش مياندســتي و پاييندستي اين صنعت را در نقاط مختلف كشور توسعه دهد.

معــاون وزيــر نفت جلوگيــري از سوزندان گازهاي مشعل و استقبال از ســرمايهگذاران جديد در اين بخش، تكميل گازرساني به شهرها و روستاها و اجراي طرحهاي الانجي را از ديگر اولويتهــاي راهبــردي صنعت نفت برشمرد.

معاون امور مهندســي، پژوهش و فنــاوري وزير نفت از نشســت تامين مالي به عنوان يكي ديگر از نشستهاي ايــن كنگره نام برد و درباره آن توضيح داد: در اين نشســت بــر ظرفيتهاي بــاالي جذب منابع مالــي در ايران به ويــژه در صنعت نفت و گاز تاكيد و به ضرورت جذب سرمايهگذار خارجي در ايران نيز اشــاره شد.وي به راهكارها و توصيههاي پيشنهادي براي استفاده از فرصت پسابرجام بهمنظور جذب منابع مالي خارجي كه در اين نشست تبيين شــد، اشاره كرد و گفت: توجه به ثبات اقتصادي، سياسي و ضوابط قانوني براي جلب اعتماد ســرمايهگذاران، تشكيل صندوق ســرمايهگذاري با مشــاركت دولت و بخشخصوصي، فراهم كردن امــكان پوشــش ريســك ارزي براي سرمايهگذاران خارجي، بهبود حمايت از سهام اقليت، طراحي چارچوب مشخص براي اولويتبندي پروژهها و بخشهاي مختلف اقتصادي بهمنظور استفاده موثر و بهينه از منابع، اســتفاده گسترده از بازارهاي مالي بينالمللي، اصالح ساختار قانون تجارت و نظارت موثر بانكها بر مصارف منابع مالي دريافتي از خارج از كشور از جمله اين راهكارها هستند.

كميته انرژي كابينه پاكستان با خريد ۰۰۱ مگاوات برق بيشتر از ايران موافقت كرد و به وزارت نيروي اين كشور دستور داد ترتيبات الزم را در اينباره فراهم كند و اقدامات اوليه را به سرعت انجام دهد.

در اين نشست كه به رياست شاهد خاقان عباسي، نخستوزير پاكستان برگزار شد، روند پيشرفت پروژه خط انتقال برق بندر قسيم، نيروگاههاي برق با سوخت زغالسنگ، پروژه نيلوم جهلوم و پروژههاي برقآبي تاربال آيوي و گولنگل مورد بررسي قرار گرفت.به گزارش تسنيم به نقل از پايگاه خبري پاكستانتودي،وزارتنيرويپاكستاناعالمكرددولتايرانعالقهمندبهتامين ۰۰۱ مگاواتبرقبيشترعالوهبرترتيباتموجودبراي۰۰۱ مگاواتبرقياست كهقراردادصادراتآنمنعقدشدهاست.بهمنظورتاميننيازهايفوريمنطقه مكران و به ويژه بندر گوادر و منطقه صنعتي آن، خط انتقال و شبكه توزيع ۰۰۱ مگاوات برق بيشتر ارسالي از ايران بايد ساخته شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.