راهي براي رهايي از خاموشي

Jahan e-Sanat - - News -

به گفته معاون هماهنگي توزيع توانير براي گذر از پيك تابســتان ســال 7۹3۱برنامهريزي از مهرماه آغاز شده تا تابستان آينده را نيز همچون سالجاري بدون خاموشي سپري كنيم.

محمودرضا حقيفام با اشاره به پيك تابستان سال 6۹3۱ اظهار كرد: امسال تابســتان ۵۵ هزار و ۰۰4 مگاوات را در زمان پيك تجربه كرديم كه اين عدد به معناي واقعي يك ركورد بيسابقه در صنعت برق است چراكه در تابستان به شرايطي رسيده بوديم كه هم در زمينه توليد و هم در زمينه انتقال و توزيع نگرانيهايي براي خاموش شدن كل كشور وجود داشت.

وي با بيان اينكه چهار هزار مگاوات مديريت مصرف امسال صورت گرفت، تاكيد كرد: در واقع نياز شبكه ۰6 هزار مگاوات بود كه با مديريت شبكه توانستيم اقدامات كافي را انجام دهيم اما اگر اين اقدامات انجام نميشد، قطعا نيروگاهها قابليت تحمل پيك را نداشتند.به گفته معاون هماهنگي توزيع توانير، مديريت مصرف كه از مهرماه سال گذشته آغاز شده بود، امسال نيز سه روز پس از پايان پيك مديريت آغاز شده و نظامنامههاي متعدد در اين زمينه بررسي شده است.وي يكي ديگر از اقدامات صنعت برق را براي مديريت مصرف برق در تابستان سال آينده، تجهيز و تعمير وسايل برقي دانست و افزود: اگر در سرويس و نگهداري كولرهاي موجود در سطح تهران توجه كافي به عمل آيد قطعا شاهد كاهش بار مصرف خواهيم بود.معاون هماهنگي توزيع توانير تصريح كرد: با سازمان نظام مهندسي مذاكراتي انجام دادهايم تا از پتانسيلهاي اين سازمان براي مديريت مصرف بهطور كامل استفاده كنيم كه بيشك اين مساله نيز ميتواند تاثيرات مطلوبي را در گذر از پيك داشته باشد.حقيفام با بيان اينكه امسال اقدامات خوبي براي مديريت مصرف برق صورت گرفت، گفت: براساس برنامهريزيهاي صورت گرفته قرار است روشهاي قبلي در تابستان سال آينده استفاده شود عالوه بر اين قرار شده به طرح توسعه كنتورهاي هوشمند نيز توجه بيشتري شود.

وي يكي از معضالت پيكبار امسال را تداوم پيك دانست و افزود: هر سال شاهد افزايش حدودا پنج درصد پيك مصرف برق هستيم اما آنچه امسال شرايط كشور را بحراني كرده بود، تداوم پيك بار در سه ماه متوالي بود كه اين مساله نيز مالحظات صنعت برق را افزايش داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.