رشد۰۰۷۷ درصدي بارشهاي تهران در۰۲ روز ابتدايي مهر

Jahan e-Sanat - - News -

ثبت بارشهاي8/7 ميليمتري۰۲ روز ابتدايي سال آبي جاري در استان تهران در حالي است كه در مدت مشابه سال گذشته (اول تا بيستم مهر۵۹) در سطح استان تهران در مجموع فقط۱/۰ ميليمتر بارش ثبت شده بود.

بهگزارشتسنيم،ازابتدايسالآبيجاري(اولمهرماه)تاروزبيستممهرماه در مجموع در استان تهران8/7 ميليمتر بارش به ثبت رسيد.ثبت بارشهاي 7/8 ميليمتري۰۲ روز ابتدايي سال آبي جاري در استان تهران در حالي است كهدرمدتمشابهسالگذشته(اولتابيستممهر۵۹)درسطحاستانتهران در مجموع فقط ۱/۰ ميليمتر بارش ثبت شده بود. با مقايسه اين دو رقم به افزايش۰۰77 درصدي بارشهاي تهران در سال آبي جاري ميرسيم.ميزان بارشها در استان تهران در ۰۲ روز ابتدايي مهرماه در يك دوره ۹4 ساله نيز به طور متوسط۵/3 ميليمتر بوده است كه ميزان بارشهاي سال آبي جاري در اين استان بيش از دو برابر متوسط درازمدت است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.