پشتبندیكسناریويهولناک

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

مجید عابدینيراد- در بند قــرار دادن ديپلمات عاليرتبه كشوري توسط كشوري ديگر خارج از هر گونه قانون و عرف بينالمللي است و ملت و دولت لبنان نبايد در مقابل اين حركت نامعقول عربستان ساكت بنشينند!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.