رفتار سلیقهاي در «مدیریت بحران»

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

امیرواعظيآشتیاني* ايران در طول چند دهه گذشته شاهد حوادث غيرمترقبه بسياري از جمله زلزله رودبار، بم، قائنــات و آذربايجان ...و بوده است. در حالي كه تجربه اين حوادث همگي ميتواند براي مديريت بحران تجربهاي مهم و جدي باشد، اين تجربيات هرگز ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.