چالشی بر سر توان موشکی ایران

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

«جهان صنعت»- در حالی كه بارها رهبران سه كشــور اروپايی فرانسه، انگليس و آلمان از توافق هستهای ايران با كشورهای 5+1 حمايت كردند اما موضع آنها درباره برنامه موشکی ايران با آمريکايیها در يک راستا قرار دارد و بارها در مجامع مختلف اعالم كردهانــد كه بايد برنامه موشکی و اقدامات بیثباتكننده ايران در منطقه كاهش يابد. اگرچه به نظر میرسيد اين فشارها تنها از سوی آمريکايیها عليه ايران طرح شود اما مدتهاست كه اروپايیها نيز همصدا با آمريکا از برنامههای موشکی ايران ابراز نگرانی كردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.